Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2003

 

Fysisk svækkede ældres hjælp i hverdagen

Christine E. Swane, Eigil Boll Hansen: Fysisk svækkede ældres hjælp i hverdagen.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 4 – 6

Vilkårene for hjælp til ældre mennesker er under næsten stadig forandring. Det gælder såvel vilkårene for den offentlige hjemmehjælp som mulighederne for at få hjælp fra andre. Resultaterne fra et studie af ældre menneskers kilder til hjælp i hverdagen giver indsigt i hvordan ældre indretter sig når de har brug for hjælp. Først og fremmest bestræber de sig på at klare sig selv og i så vid udstrækning som muligt at leve et hverdagsliv hvor de ikke er afhængige af andre ? specielt ikke til personlig pleje. En del trækker på flere forskellige kilder til hjælp og formår herved at opretholde en følelse af relativ uafhængighed i hverdagen, trods deres behov for hjælp. Studiet bygger på statistiske analyser af landsdækkende interviewdata samt kvalitative interview i to kommuner. Det er publiceret i rapporten Mange bække små ? om hjælp til svækkede ældre.1 Kultursociolog, ph.d. Christine E. Swane er institutleder på Gerontologisk Institut. Cand.oecon. Eigil Boll Hansen er docent ved AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem AKF og Gerontologisk Institut og er finansieret med bidrag fra FOKUS, Sygekassernes Helsefond og AKF.
200311
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Seksualitet og aldring
Lene Falgaard Eplov: Seksualitet og aldring.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 7 – 9

Seksualitet forbliver et vigtigt led i livsudfoldelse og livskvalitet med årene, men der mangler viden om især de psykosociale aspekter af seksualitet og alder. For fagfolk er det vigtigt at have viden om seksuelle problemer og muligheder hos ældre. Den forskningsbaserede viden er stærkere, når det gælder de fysiologiske og kliniske aspekter, herunder også mulighederne for at afhjælpe potensproblemer hos manden med medicinsk behandling. Artiklen forsøger at give et kort overblik over den nuværende viden på området. Den er skrevet på baggrund af litteraturgennemgang i forfatterens ph.d.-afhandling. Afhandlingen har som grundlæggende tese, at menneskets seksualitet bedst beskrives ud fra en tværvidenskabelig vinkel. I arbejdet indgår to undersøgelser af en gruppe danske mænd og kvinders seksualliv. Der er dels tale om en forløbsundersøgelse, dels en tværsnitsundersøgelse, da personerne var 60 år. Resultaterne fra disse undersøgelser beskrives i en senere artikel. Lene Falgaard Eplov er læge, ph.d. og under uddannelse til psykiater. Samtidig med det kliniske arbejde er hun fortsat forskningsaktiv på Center for Sygdomsforebyggelse, Glostrup Amt.
200312 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Ældre flygtninge og indvandrere i Århus Kommune
Steen Lee Mortensen: Ældre flygtninge og indvandrere i Århus Kommune.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 10 – 11

Århus Kommunes Videncenter for tilbud til ældre flygtninge og indvandrere har undersøgt behov for pleje og omsorg blandt kommunens ældre flygtninge og indvandrere. Undersøgelsen er en gentagelse af en spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget i 1999. Ved at sammenholde resultaterne fra de to undersøgelser har det været muligt at følge udviklingen i de ældres behov for praktisk hjælp og pleje. Udviklingen går i retning af, at stadig flere ældre flygtninge og indvandrere har kendskab til og efterspørger tilbud via kommunens lokalcentre. Der er tydelige tegn på, at der sker opbrud i forhold til de traditioner for familieomsorg, som tidligere har været et ideal. Artiklen beskriver de brydningsprocesser, som familier fra etniske minoriteter i disse år lever i. Forfatteren Steen Lee Mortensen er cand. phil. i etnografi og socialantropologi og flygtninge- og indvandrerkoordinator i Videncentret for tilbud til ældre flygtninge og indvandrere i Århus.
200313
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Grå udfordringer i fremtiden
Anne Leonora Blaakilde: Grå udfordringer i fremtiden.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 12 – 13

Om føje år vil Danmark – ligesom mange andre lande i verden – se anderledes ud end i dag. Der vil være flere gamle og færre yngre mennesker. Vi ved, der er en ændring i befolkningens alderssammensætning på vej, og det vil få politiske, økonomiske og kulturelle konsekvenser. Det er nødvendigt at tage fat på udfordringerne fra det aldrende samfund. Det gjorde Teknologirådet i 2000, hvor Fremtidspanelet for demokrati og velfærd i det aldrende samfund blev nedsat, bestående af 20 folketingspolitikere bistået af Teknologirådets sekretariat og en faglig baggrundsgruppe. I 2000-02 er bl.a. gennemført fire offentlige høringer på Christiansborg, med udgivelse af tilhørende rapporter med ekspertindlæg og diskussioner. Artiklen gengiver en række overordnede konklusioner fra høringerne; den udgør en bearbejdet udgave af artiklen »Det aldrende samfund ? sejr eller katastrofe?« i Teknologidebat, december 2002. Anne Leonora Blaakilde er cand.mag. i folkloristik og retorik, projektforsker ved Gerontologisk Institut, forfatter og foredragsholder.
200314 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Demens & beroligende dufte
Henning Kirk: Demens & beroligende dufte.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 17 – 17

Adfærdsforstyrrelser hos personer med demens er et problem og en stor udfordring inden for demensomsorgen. Den faglige udvikling på området indebærer at man finder alternativer til tidligere tiders tendens til at sløre problemerne med psykofarmaka. Dette har på den anden side aktualiseret etiske problemer i forbindelse med åbne døre og risikoen for bortgang fra afdelingerne.Som det bl.a. har været omtalt her i bladet, forsøges nye veje på specialplejehjem som fx Caritas i Aarhus Kommune. Miljøterapi, pårørendegrupper, kombineret med fortsat udvikling af personalet. Miljøterapien kan bl.a. bestå i indretning af de fysiske rammer med planter, dyr, kunst på væggene og diverse sanseoplevelser. Oplevelser som »stabiliserer hjernen« via kroppen. Og, vel at mærke, uden bivirkninger.
200315 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


I porten til min alderdom
Asger Baunsbak-Jensen: I porten til min alderdom.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 19 – side 24 – 24

Man rammes af en særpræget følelse, når man passerer de 70. Jeg blev stille og forundret, da jeg befandt mig i porten til min alderdom; men det stod mig klart, at jeg ville bringe ordet alderdom tilbage i dets gamle værdighed.

Præst og forfatter, tidligere undervisningsdirektør. Asger Baunsbak-Jensen har i slutningen af 2002 udgivet bogen »Mod til at blive gammel. Den dyrebare alderdom«. Fra hans forfatterskab fra de senere år kan nævnes »Den tynde væg« fra 2000 ? om depression, »Til sidst« fra 2001? om en udsigtsløst syg 84-årigs sidste tre døgn, samt »På sporet af stilheden«, essays fra 2002.
200316
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


 

Din status m.h.t. login: