Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi / Viden om Aldring

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2023

2023, artikler i tidsskrift nr. 2

Velkommen til Viden om Aldring 

Morten Hillgaard Bülow Bjørner: Velkommen til Viden om Aldring.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 3

Dette nummers artikler viser blot et lille udsnit af alt det, der foregår på aldrings- og ældreområdet, men kommer alligevel langt omkring. Som redaktør glæder jeg mig over mangfoldigheden og ser frem til at formidle mere forskning og viden fra det brede gerontologiske felt i de kommende udgaver af Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift. 

202321

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Fra Tidsskriftet Gerontologi til Viden om Aldring 

Morten H. B. Bjørner: Fra Tidsskriftet Gerontologi til Viden om Aldring.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 4 – 5

Netop på det gerontologisk felt er der i høj grad fortsat brug for formidling og udveksling af viden om aldring
på tværs af fagligheder og imellem forskning og praksis. For bedre at opnå dette har Tidsskriftet Gerontologi valgt at skifte navn til Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift. Med navneskiftet ønsker redaktionen og Dansk Gerontologisk Selskab at øge tidsskriftets synlighed og tilgængelighed som et unikt formidlingsrum dedikeret til tværfaglig forskning og viden inden for aldrings- og ældreområdet. Tidsskriftet har som det eneste danske gerontologiske tidsskrift en enestående position som forsknings- og vidensformidler, og det er håbet, at det nye navn kan brede kendskabet til tidsskriftet ud, så forskning og viden kan nå dérud, hvor viden om aldring virkelig gør en forskel for levede liv. 

202322

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Tidsskriftet Gerontologi:
De sidste fem års forskningsformidling 

Morten H. B. Bjørner og Jette Thuesen: 

Tidsskriftet Gerontologi:
De sidste fem års forskningsformidling.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 6 – 12

Der er brug for formidling af forskningsbaseret viden om aldring i Danmark, men hvem udgiver egentlig deres forskning om aldring og ældreområdet i dette tidsskrift, hvad handler den om, og hvorfra kommer forskningen? I anledning af navneskiftet fra Tidsskriftet Gerontologi 

til Viden om Aldring. Dansk Gerontologisk Tidsskrift har tidsskriftet gjort status over de sidste ti udgivelser fra 2018-2023. Undersøgelsen viser en bred repræsentation af mangfoldige (tvær)faglige tilgange, balanceret mellem humanistiske, samfundsfaglige og sundhedsfaglige perspektiver, og med bidrag, der både geografisk, emnemæssigt, og institutionelt favner vidt. Samtidig vidner de udgivne numre om en høj grad af praksisrettet og praksisnær vidensformidling, hvor det gerontologiske felts kompleksitet og nuancer ofte sættes i spil i forhold til konkrete problemstillinger, der har direkte konsekvenser for ældre menneskers liv.

202323

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Perspektiver på arbejdet med reminiscens  

Marianne Søgaard Andersen: Perspektiver på arbejdet med reminiscens.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 13 – 17

Når mennesker rammes af en demenssygdom, sker der en gradvis nedbrydning af mange af de egenskaber og funktioner, som vi forbinder med dét at være menneske. Særligt forstyrrelser i hukommelsen udfordrer personens evne til at indgå i relationer og fastholde de informationer, som udveksles i samtaler. Inden for ældreplejen er der derfor også kommet et større fokus på arbejdet med reminiscens, hvilket denne artikel ser nærmere på. Artiklen tager udgangspunkt i feltarbejde udført i forbindelse med forfatterens speciale i Master of Public Health. Undersøgelsen viser, 

at det har stor betydning, hvordan medarbejderne griber det komplekse arbejde med reminiscens an. Herunder, at reminiscensarbejdet, på trods af hensigten om omsorg og hjælp, risikerer at komme til at udstille de kognitive udfordringer, personen med demens har.  

202324

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


KRONIK:
Formidling af livets slutning: Til mine dages ende

Tor Birk Trads: KRONIK:
Formidling af livets slutning: Til mine dages ende. 

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 18 – 21

Arbejdet med at formidle et fotojournalistisk projekt om at være afklaret med døden viste sig at være sværere end forventet. Hvorfor er flere ikke interesserede i meget gamle mennesker? 

Når jeg har lavet en bog, der forsøger at formidle, hvad det vil sige at være i slutningen af livet og at være afklaret med det, hvad kan jeg så gøre for at få denne værdi og visdom med i salgstalen om projektet, så det fænger modtageren? Jeg skal måske erkende, at ord som ‘gammel’, ‘ældre mennesker’ og ‘døden’ kan fungere som afkoblende triggerord. Dermed skal jeg forsøge at fremhæve nogle af de værdier, som jeg selv har fundet. 

202325

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Vi har brug for hinanden i den offentlige digitalisering 

Stig Bo Andersen, Sofie Skovbæk, Aske Juul Lassen og Astrid Jespersen: Vi har brug for hinanden i den offentlige digitalisering.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 22 – 26

Al kommunikation med det offentlige er som udgangspunkt blevet digitalt, hvilket gør, at mange ældre mennesker har svært ved at agere (digitale) borgere. I den forbindelse er et væld af støttepositioner opstået. Denne artikel beskriver et nyt forskningsprojekt, der undersøger den støtte, der foregår i skyggelandet omkring den offentlige digitalisering. Forfatterne lancerer begrebet ikke-formel støtte til at beskrive en form for støtte, der er tillids- og relationsbåret, som oftest ikke udøves af medarbejdere med digital støtte som ansvarsområde, og som ikke har til formål at gøre borgerne selvhjulpne. En anerkendelse af denne form for støtte er central for en mere inkluderende digitalisering. 

202326

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Narrativ naturbaseret sundhedsfremme for aldrende mennesker 

Anne Leonora Blaakilde og Karen Christensen: Narrativ naturbaseret sundhedsfremme for aldrende mennesker.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 27 – 31

Natur, bevægelse og sociale fællesskaber har dokumenteret god effekt på både fysisk og mentalt helbred, og en bølge af aktiviteter i, om og med naturen ruller i disse år ud over landet. Selv om interessen er stigende, er tilbuddene dog ofte midlertidige og uden et samlende koncept eller erfaringsopsamling. I denne artikel præsenteres konceptet Narrativ, naturbaseret sundhedsfremme, som forfatterne har udviklet i 2021 i forbindelse med et forskningsprojekt rettet mod 40-60-årige kvinder med tyrkisk baggrund, og en række aktivitetstilbud rettet mod 70+-årige pensionister fra to nordsjællandske kommuner. Konceptet indeholder etableringen af særlige fortællefællesskaber, der inspireres af naturen som kontekst, suppleret med (primært yoga-baserede) fysiske og mentale øvelser. Erfaringerne har været positive med tilbagemeldinger blandt deltagerne om styrket velvære i krop og sind. 

202327

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 


Bagsiden: Alt er kun en overgang 

Jette Thuesen: Alt er kun en overgang.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 39 – side 32

Livet er fyldt af overgange. Ikke mindst i den sidste del af livet, hvor overgangene er mange og aktualiseres på
et væld af måder, både eksistentielt, socialt, helbredsmæssigt, og institutionelt. Overgange kan derfor ses som et definerende tema i gerontologi. Det er derfor også rigtigt set, når VELUX FONDEN har samlet deres aktiviteter på ældreområdet under overskriften Voksenlivets overgange og forandringer. I DGS samarbejder vi gerne med private fonde om aldringsforskning og formidling af viden. DGS deltog bl.a. i den interessentanalyse og de diskussioner, VELUX FONDENs nye strategi baserer sig på, ligesom vi deltog, da Trygfondens seneste strategi på ældreområdet skulle udarbejdes. 

Tidsskriftets nye navn Viden om Aldring signalerer endnu en overgang. Må denne overgang medføre fortsat gode samarbejder og styrkelse af gerontologien i Danmark. 

202328

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil