Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2013 

2013, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Pæne piger – ordentlighed som ideal i uddannelsen af SOSU-hjælpere.
Sine Lehn-Christiansen: Pæne piger – ordentlighed som ideal i uddannelsen af SOSU-hjælpere.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 4 – 9

Artiklen påpeger, at køn, seksualitet og klasse har betydning for SOSU-elevers muligheder har for at skabe sig en professionsidentitet. Gennem en teoretisk informeret analyse af empirisk materiale vises det, hvordan SOSU-uddannelsen retter sig mod et ideal om ’ordentlighed’. Dette ideal indebærer, at SOSU-eleverne søges dannet til at udvise ordentlighed med deres krop og opførsel, hvilket medfører en række negative værditilskrivninger vedrørende de elever, der ikke lever op til ordentlighedskravet. Det kan fx være ved at udvise kvindelighed på den forkerte måde eller ved at have ’uordentlige’, sjuskede kroppe. I lighed hermed synes figuren at vanskeliggøre heteroseksuelle mænds vej ind i SOSU-faget.
201341
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

En plejehjemshave som ramme om liv
Eva Algreen-Petersen:En plejehjemshave som ramme om liv
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 10 – 15

Gamle mennesker kan trods demens og andre besværligheder være med til at skabe forandringer i det daglige liv, hvis temaet for forandringerne forekommer nærværende, og metoden tilrettelægges hensigtsmæssigt. Det viser et aktionsforskningsprojekt, hvor beboere, personale og pårørende på et plejehjem samarbejdede om at forbedre mulighederne for udeliv og kontakt med naturen. Samarbejdet på tværs af deltagergrupperne om et fælles tema gav deltagerne en ny oplevelse af plejehjemmet som ”et sted vi er fælles om”. Forskningsprojektet viste desuden, at et levende og attraktivt udeliv ikke kan tilrettelægges for, men etableres i samarbejde med plejehjemsbeboerne.
201342 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Rehabilitering i hjemmeplejen – begejstring, krydspres og paradokser
Annette Kamp:Rehabilitering i hjemmeplejen – begejstring, krydspres og paradokser
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 16 – 21

Rehabilitering er blevet et nøgleord i store dele af social og sundhedssektoren, herunder også i ældreplejen. Det indebærer et perspektiv på borgeren som uafhængig og i stand til at tage ansvar for eget liv og sundhed. Denne artikel undersøger på baggrund af et case- studie, hvordan ideer om rehabilitering i hjemmesygeplejen er med til at transformere forståelsen af omsorg, faglighed og relationerne mellem ældre medborgere og professionelle. Analysen peger på, hvordan rehabilitering indebærer et fokus på frihed, aktivitet og mobilitet. Det får betydning for, hvordan centrale dimensioner i hjemmesygeplejen som hjem, tid og nærvær forstås. Artiklen viser også konflikter, modsætninger og ambivalenser i denne udvikling.
201343
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Hvilken betydning har køn i mødet mellem omsorgsarbejdere og de ældre?
Palle Storm: Hvilken betydning har køn i mødet mellem omsorgsarbejdere og de ældre?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 22 – 25

Det normative billede af en ”rigtig” omsorgsarbejder er en hvid heteroseksuel kvinde med baggrund i arbejderklassen. Ikke desto mindre er der kun få studier, som undersøger, hvilken betydning køn har for de hverdagslige interaktioner i ældreplejen. Forestillinger om maskulinitet og femininitet kommer til udtryk i handling og refleksion i mødet mellem plejepersonale og ældre på et svensk plejehjem, og i denne artikel beskrives det, hvordan disse møder præges af forskellige muligheder og begrænsninger.
201344
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

SOSU-elever på vej mod en faglig identitet
Anne Winther Jensen: SOSU-elever på vej mod en faglig identitet
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 26 – 29

Elever, der er under uddannelse til social- og sundhedshjælpere, møder i løbet af deres uddannelse forskellige opfattelser af, hvad det indebærer at være SOSU-hjælper. Herved stilles forskellige subjektpositioner til rådighed for eleverne, hvilket også indebærer forskellige subjektpositioner for de ældre med behov for hjælp, som eleverne uddannes til at hjælpe.
201345 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Genetisk variation og langt liv
Mette Sørensen: Genetisk variation og langt liv
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 30 – 33 

Aldringsprocessen er forbundet med et fald i fysiologiske processer, som bl.a. menes at være forårsaget af ophobning af skader i vores arvemasse. Tvillinge- og familiestudier viser, at vores gener har betydning for, om nogle af os ældes godt og lever meget lange liv (f.eks. til over 100 år), mens andre ikke gør. I dette ph.d.-projekt undersøgte vi sammenhængen mellem levetid og variation i tre biologiske skadesprocesser. De tre er: antioxidanter, væksthormon/insulin-signalering og DNA-reparation.
Vi fandt nye genvariationer, hvoraf nogle har positiv indflydelse på chancen for at blive meget gammel, mens andre har negativ indflydelse. Endvidere bekræftede vi nogle allerede kendte genvariationer i de gener, som benævnes APOE, CETP og IL6. Endelig var vi med til at validere et nyt gen, der sandsynligvis har indflydelse på, om man lever et langt liv; FOXO3A genet.
201346 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

SPIDSEN – Ældre og digitalisering
Christian Langelund Hansen :SPIDSEN – Ældre og digitalisering
Gerontologi – nr. 2 – årgang 2013 – side 34

Christian Langelund Hansen er professionsbachelor; lærer i folkeskolen og studerer cand. pæd. i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet. Han er desuden ansat ved
Aalborg Bibliotekerne og har erfaring med seniorers læring af IT. Spidsen rummer en kritisk kommentar om den nationale indsats for at digitalisere Danmarks seniorer.
201347 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Din status m.h.t. login: