Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2007

 

2007, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Antipsykotisk medicin til beboere på plejehjem. Behandlingstradition og plejepersonalets rolle
Nils Gulmann: Antipsykotisk medicin til beboere på plejehjem. Behandlingstradition og plejepersonalets rolle.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 4 – 7

Antipsykotisk medicin bruges alt for ubetænksomt på landets plejehjem, mener forfatteren til denne artikel. Psykofarmaka har mange mulige bivirkninger og bør derfor brugesmed omtanke.
200721 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Værdig død på plejehjem
Margit Schrøder: Værdig død på plejehjem.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 8 – 11

Der har igennem længere tid været fokus på vilkårene for de ældre på plejehjem både politisk og i medierne. Kompetenceudvikling af plejepersonalet har været nævnt som en væsentlig faktor for, at ældres livskvalitet på plejehjem øges. Denne artikel baserer sig på en undersøgelse af den terminale pleje på plejehjem og har fokus på plejepersonalets oplevelser af den pleje, som gives til ældre, der nærmer sig afslutningen af livet. Der påpeges forhold i den terminale pleje, som personalet oplever som vanskelige, og som de synes at mangle viden om.
200722
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

‘Godt vi kan grine af det’
Line Munkøe: ‘Godt vi kan grine af det’.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 12 – 15

Ældre mennesker beskrives ofte med et ude-fra perspektiv og fremstilles som ofre eller passive modtagere af hjælp og pleje. Det kan fra en stående og travl position være svært at få øje på, at et svækket menneske agerer kreativt og konstant handler i forhold til sin egen situation. En anden tilgang kan være at nærme sig og at videreformidle en forståelse af ældre menneskers egen erfaring af alderdom og afhængighed, som den opleves indefra. I teksten indtager forfatteren en synlig position, hvorved læseren inviteres til at komme med og opleve, hvordan indsigten i ældres brug af alternative handlemåder blev til.
200723 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen / Plejesituationens etik
Povl Riis: Spidsen / Plejesituationens etik.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 16 – 17

Pleje af gamle mennesker er et krævende arbejde, og der stilles store etiske krav til plejere. Den professionelle plejer skal have evne til opmærksomhed, fornemmelse for sprogbrug, nænsomhed, en medmenneskelig holdning og humor. Povl Riis er professor, dr.med., dr.med.h.c. og formand for ÆldreForum.
200724
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Kvalitet af sundhedsydelser og overlevelse hos sårbare ældre
Jørgen Worm: Nyt fra videnskaberne: Kvalitet af sundhedsydelser og overlevelse hos sårbare ældre.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 18 – 18

Nu kan det endelig måles, hvordan sammenhængen er mellem den medicinske indsats og svækkede ældres overlevelse.
Begrebet kvalitetskontrol blev udviklet af den amerikanske ingeniør Deming, og det fik stor betydning for produktion og økonomi inden for industriel virksomhed. I de efterfølgende årtier blev ideen gradvis overført til sundhedssektoren. I Danmark fik konceptet indpas omkring 1988 – måske som værn mod servicetab efter gentagne besparelser i sygehussektoren op gennem 80erne. Siden er der iværksat talrige kvalitetsprojekter, og for disse er det naturligvis afgørende, at de igangsatte initiativer er til gavn for patienterne og kan dokumenteres, fx i form af mindre sygelighed.
200725
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne: Ønsker om et godt liv som gammel
Marie Konge Nielsen: Nyt fra videnskaberne: Ønsker om et godt liv som gammel.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 19 – 19

Danskere forbinder et godt liv som gammel med aktivitet og uafhængighed. Derfor nærer vi en grundlæggende angst for alderdommen. Dette viser Marie Konge Nielsen i en ny bog.
Et godt liv som gammel er en undersøgelse af danskeres ønsker og forventninger til det gode liv som gammel. Bogen bygger på kvalitative interviews med tre grupper:
1: udvalgte danskere i alderen 19-99 år.
2: aldringsforskere og markante 
bidragydere til debatten om alder.
3: socialpolitiske ordførere i Folketinget og repræsentanter for Kommunernes 
Landsforening
200726
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Anmeldelse: Livsytringer hos gamle med demens
Annette Johannesen: Anmeldelse: Livsytringer hos gamle med demens.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 20 – 20

Kirsten Amstrup: Husker du, så glemmer jeg… Ressourcer hos gamle med svær demens. Hans Reitzels Forlag, 2006. 128 sider.
Kirsten Amstrup, der er sygeplejerske og MA i social forskning og gerontologi, præsenterer i bogen de stærke sider og menneskelige ressourcer, som svært demente mennesker på plejehjem tager i brug i deres dagligdag. Kirsten Amstrup har foretaget etnografiske studier (deltagerobservationer) på to plejehjem for svært demente beboere over fem måneder.
200727
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kronik: FFF – Hvad er det?
Aase Olesen: Kronik: FFF – Hvad er det?
Gerontologi – nr. 2 – årgang 23 – side 24 – 24

Som forhenværende socialminister er Aase Olesen med i en ganske særlig pensionistklub, nemlig Foreningen af Forhenværende Folketingsmedlemmer, hvor alder ikke er et kriterium for at være med.
Da mine forældre i 1970’erne blev pensionister, var de enige om, at deres otium i hvert fald ikke skulle bruges i pensionistforeninger og seniorklubber eller lignende. De var ikke til ”peddigrør og bankospil”, som de sagde.
I dag er det et andet billede, der tegner sig af ældregrupper.
200728 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: