Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2024

2024, artikler i tidsskrift nr. 1

Viden om Aldring
– fra hverdagsliv til geriatriens historie

Morten Bjørner: Viden om Aldring
– fra hverdagsliv til geriatriens historie.

Gerontologi. – nr. 1 – årgang 40 – side 3

Muligvis er det tilfældigt. Muligvis er det et tegn på, hvad der rør sig på aldrings- og ældreområdet for tiden. Det slog mig i hvert fald, da jeg læste dette nummers bidrag, at de alle kredser om nogle lignende emner: gensidighed, inddragelse og erfaringsudveksling. 

202411

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 

 

Kirsten Avlund Prisen 2023: Prisforelæsning  

Tania Erika Aniol Hansen: Kirsten Avlund Prisen 2023: Prisforelæsning.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 4 – 8

 

Når man lever i en forceret tid, hvordan ser hverdagen med demens så ud – og hvordan med demensvenlighed og inddragelse? 

Artiklen er en let redigeret version af forfatterens prisforelæsning afholdt på Dansk Gerontologisk Selskabs Årskonference i 2023 i forbindelse med modtagelsen af Kirsten Avlund Prisen. Efter en kort tak og gennemgang af forfatterens forskningsmæssige baggrund illustrerer forfatteren centrale pointer fra sin forskning gennem historien om ’Arne og Agnes’, som er konstrueret på baggrund af feltnoter og citater fra deltagere i forfatterens ph.d.-projekt om demensvenlighed. Gennem Arne og Agnes får vi indblik i relationen mellem hverdagen, demens, inddragelse, demensvenlighed og tid. Historien både samler og nuancerer fortællinger fra hverdagsliv med fremskreden alder og demens. 

Kirsten Avlund Prisen doneres af Fonden Ensomme Gamles Værn og gives til forskere tidligt i deres karriere for at opmuntre til videre forskning inden for det gerontologiske felt. Se: https://egv.dk/om-fonden/kirsten-avlund-prisen 

202412

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 

 

Omsorg og grænser for omsorg i besøgsrelationer  

Pernille Bülow Pedersen og Christine E. Swane: Omsorg og grænser for omsorg i besøgsrelationer.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 9 – 13

Frivillighed ses som en vigtig ressource til at løfte samfundets vel- færdsudfordringer. En af de største frivillige sociale indsatser på ældre- området er besøgstjenester. Artiklen tager udgangspunkt i interview med besøgsvenner udført i forbindelse med Pernille Bülow Pedersens speciale, der er del af en aktuel udforskning af besøgstjenester i Fonden Ensomme Gamles Værn. Med udgangspunkt i omsorgens relationelle karakter belyses, hvordan besøgsvenner ikke er en grænseløs ressource, hvis omsorg kan instrumentaliseres i offentlig ældrepleje. 

202413

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil. 

 

Planter på plejehjem vækker sanserne  

Mia Stochholm: Planter på plejehjem vækker sanserne.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 14 – 17

I Aarhus Kommune har Marianne Mikkelsen siden 2019 lavet planteværksteder på mange af kommunens plejehjem. Artiklens forfatter har interviewet Marianne, som her fortæller om konceptet, og hvordan det foregår i praksis. Ved at bringe forskellige naturelementer ind på plejehjemmene kan man skabe nærværende snakke og frembringe positive erindringer hos de ældre beboere. Planter kan bruges til at vække sanserne og skabe mulighed for historier og samtaler til glæde for både beboere, pårørende og personale. 

202414

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Mentorstøtte til ældre, sårbare hjertepatienter i rehabiliteringsforløb

Maria Kjøller Pedersen, Takyiwa Boateng, Birgitte Bennich, Rikke Agnete Petersen, Dorthe Overgaard og Anne Marie Beck: Mentorstøtte til ældre, sårbare hjertepatienter i rehabiliteringsforløb.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 18 – 21

Ældre, sårbare hjertepatienter har en øget sandsynlighed for ikke at blive rehabiliteret efter et akut hjerteforløb. Projekt HjertensGlad er et forskningsprojekt, der siden 2019 har undersøgt, om støtte fra en peer-mentor kan øge deltagelsen i hjerterehabilitering blandt ældre, sårbare patienter med iskæmisk hjertesygdom. Udover dette undersøger projektet blandt andet mulighederne for at forbedre patienternes kost- og motionsvaner, og for at øge deres psykosociale velbefindende og tro på,
at de kan mestre den situation, de står overfor. Projektet er designet som en kompleks intervention, der gradvist udvikles i faser. Der er således udført en række delprojekter, herunder et kvalitativt studie, et feasibility studie og et randomiseret, kontrolleret studie. Projektets resultater peger på, at mentorstøtte er en god løsning til at støtte ældre, sårbare patienter i deres rehabiliteringsforløb. 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

202415

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil.

 

Diversitet og utraditionelle læringsaktiviteter: Erfaringer fra et ph.d.-kursus om aldrende samfund

Anne Liveng, Jeanette Eriksson og Jonas Christensen: Diversitet og utraditionelle læringsaktiviteter: Erfaringer fra et ph.d.-kursus om aldrende samfund.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 22 – 25

Som komplekse og sammenvævede problemstillinger kan aldring og aldrende samfund udforskes fra utallige vinkler – både teoretisk og empirisk. Samtidig kalder udfordringer forbundet med aldrende samfund på øget forskning, ikke mindst for også at synliggøre, hvilke ressourcer ældre mennesker bidrager med i dagens samfund. At favne kompleksiteten var en ambition i udviklingen af et ph.d.-kursus indenfor aldringsfeltet med fokus på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange. De studerendes tilbagemeldinger fra kurset pegede på, at mangfoldighed i nationale og videnskabelige baggrunde, i kombination med en række utraditionelle læringsaktiviteter, bidrog til de studerendes engagement, erfaringsudveksling og udvikling af egne forskningsprojekter. 

202416

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Geriatrien i historisk perspektiv 

Marianne Schroll: Geriatrien i historisk perspektiv.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 26 – 31

I anledning af Dansk Selskab for Geriatris 50-års jubilæum i 2022 holdt Marianne Schroll et foredrag med titlen Geriatrien i Historisk Perspektiv, som her udgives i let revideret form. Marianne Schroll har været læge i 40 år og geriater i 30 år og blev udnævnt til Danmarks første professor i Geriatri ved Københavns Universitet i 1991 og var blandt andet også klinikchef
på Bispebjerg Hospital fra 1999, indtil hun gik på pension i 2007.
Foredraget beskriver geriatriens udvikling i Danmark og giver et unikt indblik i fagets historie, som den bliver fortalt gennem Marianne Schrolls egen professionelle karriere og møder med andre toneangivende geriatere i løbet af de sidste 50 år. 

202417

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Bagsiden: Forskning og visdom

Kurt Klaudi Klausen: Forskning og visdom.

Gerontologi – nr. 1 – årgang 40 – side 32

Ved tildeling af forskningsmidler er forskerens alder et af de kriterier, ansøgningen implicit eller eksplicit vurderes ud fra. Men er det i alle sammenhænge et godt kriterie? 

202418

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil