Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2004

 

2004, artikler i tidsskrift nr. 1

 

Ældre og Astronauter – har de noget tilfælles?
Jesper Jørgensen: Ældre og Astronauter – har de noget tilfælles?
Gerontologi – nr. 1 – årgang 20 – side 4 – 6

Ældre og astronauter deler mange problemer med hinanden, trods umiddelbart store forskelle i livsverdener. Immobile ældre oplever påvirkninger på kroppens fysiologiske funktioner, der kan svare til de belastninger på bevægeapparatet, som astronauter udsættes for. Begrænset miljø, besvær med at holde kontakt til familie over store afstande og den daglige indtagelse af præfabrikeret mad er andre vilkår, som både ældre og astronauter deler. Rumfartsforskningen kan derfor bidrage med viden, der umiddelbart kan anvendes af ældreforskningen. Omvendt stiller planerne om nye, langvarigt bemandede missioner ud i vores nærmeste solsystem krav til ny viden, især om de psykologiske faktorer, hvortil ældreforskningen måske kan bidrage.
Jesper Jørgensen forsker i psykologiske problemer ved ophold i ekstreme miljøer med baggrund i psykologi, kommunikation og pædagogik. En del af denne forskning vedrører bl.a. brugen af e-mail som væsentligste kontaktform til familie og venner. Han er også engageret i videnskabsformidling om især psykologiske problemstillinger i fremtidens bemandede rumfart. Desuden er han bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for rumfartsforskning.
200411
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Motion – Ældre i fortsat bevægelse
Knud Larsen: Motion – Ældre i fortsat bevægelse.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 20 – side 7 – 9

Stadig flere ældre dyrker forskellige former for idræt og motion, og de aktive bruger hver især mere tid herpå end tidligere. Samtidig er ældres deltagelsesmønster gennem det seneste årti på en gang blevet mere sammensat og mere differentieret. Artiklen beskriver denne udvikling med udgangspunkt i data fra tre landsdækkende, repræsentative spørgeskemaundersøgelser gennemført af henholdsvis Socialforskningsinstituttet i 1993 og 1998 og Lokale- og Anlægsfonden i 2002.
Forfatteren Knud Larsen er sociolog og har som forskningsmedarbejder ved IFO, Institut for forskning i idræt og folkelig oplysning gennem en årrække forsket i forskellige befolkningsgruppers idrætsdeltagelse.
200412
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Tandsundhed hos ældre
Poul Holm-Pedersen: Tandsundhed hos ældre.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 20 – side 10 – 13

De demografiske ændringer i befolkningens alderssammensætning og den generelt forbedrede tandsundhed, der indebærer, at tænderne bevares i langt højere grad end tidligere, betyder også, at den forebyggende og den behandlingsmæssige udfordring på det odontologiske område vil ændres væsentligt i de kommende år. Nogle befolkningsundersøgelser tyder på, at ældre i dag er sundere og mere robuste end for en generation siden. Men der er også svækkede og syge gamle. Ældregruppen er således langt fra homogen, men tværtimod krakteriseret ved en meget stor spredning. Formålet med denne artikel er at præsentere områder, hvor forskningen i de seneste år har bidraget med vigtig ny viden med særligt sigte på de kliniske problemstillinger. Artiklen beskriver de komplekse problemer, som knytter sig til forebyggelse og behandling af tandsygdomme hos ældre og gamle mennesker. Gennem opretholdelsen af et sundt og velfungerende tandsæt kan tandplejens og ældreomsorgens personalegrupper medvirke til, at flere mennesker får et godt liv i alderdommen.Forfatteren er professor ved Odontologisk Ældreforskningscenter, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Han har tidligere været professor i geriatisk odontologi ved University of Coennecticut, USA, ved Karolinska Institutet, Stockholm og ved Universitetet i Bergen.
200413
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Omsorg – Ældre stiller ikke ublu krav til det offentlige
Eigil Boll Hansen: Omsorg – Ældre stiller ikke ublu krav til det offentlige.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 20 – side 14 – 16

I artiklen diskuteres resultater af en undersøgelse, der har sigtet mod at belyse holdninger til den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, når det drejer sig om ældre. Hvad synes de ældre selv er ret og rimeligt, dvs. hvilke forventninger har man til hjælp og bistand fra familie, det offentlige og andre? Hvad synes ældres familie, politikere og ansatte i Kommunerne samt repræsentanter for frivillige organisationer mv. er ret og rimeligt? Undersøgelsens resultater er publiceret i rapporten
200414 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ramt af hjemmehjælp
Kristian Riis: Ramt af hjemmehjælp.
Gerontologi – nr. 1 – årgang 20 – side 24 – 24

Udgangspunktet for denne artikel er privat. En pårørendes personligt oplevede historie om en svigermors hjerneblødning og efterfølgende liv med hjemmehjælp og genoptræning. En historie med dramatik, mange lidelser, vrede, sorg, tab og ikke mindst magtesløshed og lyst til hævn indgår i den.Kristian Riis skriver i sin egenskab af at være svigersøn. Derudover er han historiker og generalsekretær for Omsorgsorganisationernes Samråd.
200415 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

 

Din status m.h.t. login: