Generalforsamling d. 18. maj 2021 kl. 15.30 – 17.
Generalforsamlingen afholdtes digitalt via Zoom.

Generalforsamlingen gennemførtes digitalt via Zoom. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Anne Henckel Johansen vælges. 

2. Formandsberetning v. Jette Thuesen:
Beretningen er udsendt til selskabets medlemmer som forårsbrev. 2020 var et aflysningernes år, herunder vores konference og Kirsten Avlund prisen, og den 25. nordiske kongres på Island blev flyttet til digital konference foråret 2021. Vi afsluttede foreløbigt arbejdet med en projektbeskrivelse til et projekt om gerontologi i videregående uddannelser. En projektgruppe ved Syddansk Universitet arbejder videre med dette, og regner med at få en ansøgning  om fondsmidler afsted i løbet af 2021. 2021 er jubilæumsår; DGS fylder 75. Det fejres bl.a. ved konferencen til efteråret og ved et jubilæumsnummer af Tidsskriftet Gerontologi. DGS mangler medlemmer, og vi kommer til at arbejde med konsolidering af økonomien i løbet af 2021. Jette Thuesen takker bestyrelsen for arbejdet og  gode møder, på trods af Zoom-møder det seneste års tid.
Beretningen godkendes.

3. Beretninger fra udvalg og tidsskrift 

a. Gerontologi: Morten Hillgaard Bülow.
Jubilæumsnummeret er på vej til ultimo maj. Der er bidrag fra en bred vifte af gerontologer. Efterårsnummeret bliver et temanummer om hjerner, herunder fokus på demens, psykologisk udvikling, praksis og plejehjem. 
Jette Thuesen takker Morten Bülow og redaktionspanelet for godt samarbejde og stor arbejdsindsats.

b. Konferenceudvalget: Eva Algreen-Petersen. 
Konferencens første dag er allerede programsat. Vi søger nu bidrag udefra til symposier og workshops til den anden dag. Dagene deles i år med plenum den ene dag og workshops den anden dag, da vi gerne vil tilbyde en streaming-mulighed af konferencens plenumoplæg. Konferencen ligger 28.-29. oktober, med temaet ’Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?’
Paolo Caserotti spørger til nedsat pris for fx ph.d.-studerende. Der er tidligere på året i bestyrelsen aftalt mulighed for nedsat pris, og det er en beklagelig forglemmelse, at det ikke indgår i første call, der netop er blevet udsendt. Dette følger arrangementsudvalg og bestyrelsen op på.

c. Nyhedsbrev: Louise Scheel Thomasen. 
Der kommer snart et nyhedsbrev ud. Det er netop besluttet i bestyrelsen, at nyhedsbrevet fremover bliver åbent for alle. Det vil fortsat gå ud til alle medlemmer, men vi vil også gerne bruge det til at gøre opmærksom på selskabet. Nyhedsbrevet må derfor officielt gerne deles, og vi vil nu arbejde med, hvordan vi kan få det bredere ud. Vi vil også arbejde med hvordan vi kan gøre mere opmærksom på Tidsskriftet Gerontologi og konferencen i nyhedsbrevet. Der må gerne løbende meget gerne blive indsendt bidrag til nyhedsbrevet på følgende email: nyhedsbrev@danskgerontologi.dk
Anne  Henckel Johansen spørger om fx Ergoterapiforeningen må videresende til alle medlemmer – det må man gerne. 
Jette Thuesen tilføjer, at vi også skal gøre det mere synligt i nyhedsbrevet, hvordan man melder sig ind i DGS.
Christine Swane tilføjer at forskellige nyhedsbreve fra forskellige foreninger inden for gerontologien kan samarbejde, låne af og inspireres af hinanden

d. VEGA: Birgitte Højlund. 
Man nåede et netværksmøde i Silkeborg i 2020 inden nedlukningen, og der var lagt planer for året med seminar m.m., som ikke blev til noget. Der er holdt digitale møder, men der har ikke været øvrige arrangementer. Der planlægges et netværksmøde til september 2021. Der er 13 medlemmer, ca. 40 personer, med i netværket. Det bliver et mere og mere jysk netværk. 
Jette  Thuesen takker VEGA-netværket for input til Jettes Thuesens arbejde i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. 
Eva Algreen-Petersenspørger til netværkets temaer. I 2020 var temaet rekruttering. Det bliver muligvis det samme emne også i 2021.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane.
Tak til ekstern revisor Otto Dyrholm, intern revisor Annette Johannesen og bogholder Maj-Britt Lempel. 
Regnskabet blev sendt med ud med dagsorden. Vi har et underskud i år på ca. 227000 kr, forventeligt p.g.a. aflysning af konferencen og p.g.a. udgiften til projektbeskrivelsen. Vi regner også med at komme ud af 2021 med et underskud, p.g.a. store udgifter til konferencen, hvor vi giver den hele armen her i jubilæumsåret. Vi har et problem med vores kontingenter, men det arbejdes der som nævnt med i bestyrelsen. 
Otto Dyrholm beklager også selskabets økonomiske udvikling. Der skal ske en ændring i sammensætning af indtægter og udgifter i selskabet, hvis det skal eksistere om fire år.
Jette Thuesen kommenterer, at selskabets økonomi formentlig vil blive understøttet af det forhåbentlige overskud fra Nordisk Kongres, der afholdes i Danmark i 2022.
Regnskab og budget taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelse. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Paolo Caserotti, Lotte Evron, Louise Scheel Thomasen, Andreas Nikolaisen. Alle genopstiller. 
Suppleant Anu Siren træder ud af bestyrelsen.
Desuden opstiller Lone Grøn. 
Efter udsendelse af dagsorden har Andreas meddelt, at han ikke genopstiller, og suppleant Rose Marie Tillisch stiller op til bestyrelsen. Der tages en kort præsentationsrunde. Paolo, Lotte, Louise og Rose Marie vælges til bestyrelsen.
Lone Grøn stiller op til suppleantposten, og Jette Thuesen præsenterer Lone Grøn. Lone Grøn vælges som suppleant.
Andreas Nikolaisen takker for sin tid i bestyrelsen.
Jette Thuesen takker Andreas Nikolaisen og Anu Siren for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

6. Valg af intern revisor og ekstern revisor.
Annette Johannesen genopstiller som intern revisor.
Otto Dyrholm genopstiller som ekstern revisor. 
Begge revisorer genvælges.

7. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Vedtages.

8. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. Der er ingen indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.