Generalforsamling d. 21. juni kl. 16.30. 

Generalforsamlingen afholdtes på Vartov, FUV Pastoralseminariet, Farvergade 27, opgang F, 2. sal, 1463 København K

Referat:

 1. Valg af dirigent

Annette Johannesen vælges.

 

 1. Formandsberetning v. Jette Thuesen

Beretningen er udsendt til selskabets medlemmer som forårsbrev. 

 

Inden de grå coronaskyer igen lukkede sig sammen omkring Danmark i det sene efterår 2021, mødtes mange af os til National Konference om Aldring og Samfund i Middelfart, hvor vi ligeledes fejrede Dansk Gerontologisk Selskabs 75-års jubilæum. Temaet var ”Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?” og mange gode stemmer blev hørt og vigtige pointer præsenteret. Konferencens første dag bestod af en række plenumforedrag med fokus på det politiske niveau, ældrerådenes indflydelse, udfordringen for aldringsforskere, samt ældres egne stemmer, smukt omkranset af musikalske vignetter. På konferencens anden dag var der et bredt udvalg af symposier, workshops og sessioner med frie foredrag, der som de forgangne års konferencer vidner om, hvor mange fantastiske og vigtige projekter, aktiviteter og forskningsstudier, der foregår blandt vores medlemmer og besøgende på konferencen.

Vi sluttede konferencen af med at uddele Kirsten Avlund prisen 2021 til Jeevitha Yogachandiran Qvist, som holdt en imponerede prisforelæsning baseret på sine Ph.d.-studier om social uligheds betydning for den sene del af arbejdslivet og overgangen til pension. Ved samme festlige lejlighed uddelte VELUX FONDEN sine hædersgaver til Professor og geriater Else Marie Damsgaard og Professor og gerontolog Paolo Caserotti i anledning af Fondens 40-års jubilæum. Tak til VELUX FONDEN for at henlægge prisuddelingen til vores konference og for fint samarbejde om indstillinger og bedømmelse!

I 2022 afholdes National Konference om Aldring og Samfund ikke. Men vi går allerede her i 2022 i gang med at planlægge National Konference 2023, og vi vil jer orienteret i nyhedsbrevet.

I foråret 2021 udgav Tidsskriftet Gerontologi et 75-års jubilæumsnummer for Dansk Gerontologisk Selskab med en masse spændende bidrag. Både foreningens historie og især de vigtige temaer og diskussioner, som

foreningen på forskellig vis bidrager til, belyses i nummeret, der opfordrer til tværfaglig dialog og vidensdeling hen over det gerontologiske felt. I efterårsnummeret 2021 var temaet ”den aldrende hjerne” med artikler om, hvordan hjerner fungerer, forandrer sig over tid, hvordan man udreder for demens, og om både musikterapi, udviklingspsykologi og demenspleje. Begge numre viser nødvendigheden af tværfaglige perspektiver på gerontologiens problemstillinger og opfordrer til videre fordybelse og diskussion af de

mange spændende emner, der findes på feltet – som bestemt ikke kan udtømmes i hvert enkelt tidsskriftsnummer. Forårsnummeret i 2022 blev et åbent nummer, som ligeledes viser bredden af gerontologiske emner –

nogle af artiklerne kan allerede findes nu under ”kommende udgivelser” i tidsskrifts-fanen på DGS’ hjemmeside, www.danskgerontologi.dk

Læs mere om tidsskriftet på DGS’ hjemmeside og skriv til redaktør Morten Hillgaard Bülow Bjørner på redaktion@danskgerontologi.dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til artikler til kommende numre.

I 2021 overgik tidsskriftet Gerontologi til ”open access”. Det betyder, at artiklerne nu er tilgængelige på hjemmesiden allerede fra de bliver publiceret og ikke som hidtil fra et år efter publicering.

DGS’ nyhedsbrev, Nyt om gammelt, bliver sendt til alle medlemmer 4 gange årligt, og kan også findes på hjemmesiden. Nyhedsbrevet giver dig mulighed for at holde dig opdateret om nyheder, arrangementer, projekter og bøger. I 2021 blev Nyhedsbrevet åbnet op for at alle interesserede kan abonnere, uanset om de er medlemmer eller ej. Du er selvfølgelig stadig meget velkommen til at dele nyhedsbrevet med andre. De kommer automatisk i din e-mailboks, ellers send os en e-mail. Brug gerne nyhedsbrevet aktivt ved at

indsende bidrag til redaktør Louise Scheel Thomasen e-mail nyhedsbrev@danskgerontologi.dk.

I 2021 kom DGS også på LinkedIn. Følg siden ”Dansk Gerontologisk Selskab” for opdateringer om selskabets konferencer, Den Nordiske Gerontologiske Kongres, nyhedsbreve, tidsskrifter og andre begivenheder.

 

Selskabet har pt ca. 275 medlemmer. Vi skal i efteråret 2022 have gang i dialog om at gentænke selskabet bl.a. ift medlemsstruktur.

 

Vi stod fast i organisationskomitéen for den 26. Nordiske Gerontologiske Kongres, da vi i 2020 blev stillet over for spørgsmålet, om vi pga. coronapandemien ville udskyde kongressen til efteråret 2022 – eller helt til 2023. Kongressen fandt for ganske nylig sted i Odense 8.-10. juni 2022. Titlen på kongressen var Change and Continuity, og programmet bød på en bred vifte af plenumforedrag, symposier, orale sessioner og poster-præsentationer, der dækker hele spektret af kongres-temaer fra humaniora til biologi. Der var 525 deltagere fra 29 lande, og ca 400 videnskabelige bidrag til kongressen. Danmark har herefter formandskabet for Nordisk Gerontologisk Forening de næste to år.


 

 1. Beretninger fra udvalg og tidsskrift

  1. Tidsskriftet Gerontologi

Christine Swane som bestyrelsens repræsentant i redaktionen fremlagde beretningen.

Om Tidsskriftet Gerontologi 2021

I 2021 overgik Tidsskriftet Gerontologi til ”open access”. Det betyder, at artiklerne nu er tilgængelige på

hjemmesiden allerede fra de bliver publiceret og ikke som hidtil fra et år efter publicering.

 

Desuden udkommer nogle af artiklerne under ”kommende udgivelser” på hjemmesiden, allerede før de udkommer i det trykte tidsskrift.

 

– I foråret 2021 udgav Tidsskriftet Gerontologi et 75-års jubilæumsnummer for Dansk Gerontologisk Selskab. Foreningens historie, vigtige temaer og diskussioner, som foreningen på forskellig vis bidrager til, og med opfordring til tværfaglig dialog og vidensdeling.

– I efterårsnummeret 2021 var temaet ”den aldrende hjerne” med artikler om, hjernens funktion og forandringer over tid, demensudredning og -pleje, musikterapi mm.

 

Fremover vil der være fælles møde årligt mellem redaktion og bestyrelse, og altid en repræsentant fra bestyrelsen i redaktionen.

 

Kommentarer:

Open access roses. Der spørges til om søgefunktionen fortsat findes på hjemmesiden, og dette bekræftes.

 

  1. Konferenceudvalget  

Eva Algreen-Petersen henviser til formandsberetningen. Ingen konference i 2022 pga Nordisk Kongres i Gerontologi i juni 2022. I 2023 bliver temaet ala ’At være gammel i en forceret tid’. Konferencen afholdes  2.-3. november 2023 i Middelfart.

 

  1. Nyhedsbrev

Redaktør Louise Scheel-Thomasen beretter at nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt med nyt om Phd-afhandlinger, begivenheder, anmeldelser, ny forskning etc. Louise modtager meget gerne input til nyhedsbrevet per email (lsthomasen@gmail.com). Nyhedsbrevet er nu åbent for alle og ikke længere kun til medlemmer, hvilket har givet ca 30 nye modtagere, der ikke er medlemmer.

Kommentarer:

Det roses at nyhedsbrevet er åbent og tilgængeligt på hjemmesiden.

Også ros til formatet, og ros til forskningsopdatering via nyhedsbrevet.

 

  1. VEGA

Birgitte Højlund beretter, at der er produceret postkort om VEGA. Netværket havde25års jubilæum sidste år. VEGA er fortsat et praksisnetværk for medarbejdere på ældreområdet, der interesserer sig for ældre menneskers hverdagsliv. Omkring 40 medlemmer (primært fra jyske plejehjem, Marselisborgcentret, SOSU Herning etc). Kun få  aktiviteter i netværket i 2021, selvom planen er to netværksmøder årligt, derudover seminarer. Seminarer aflyst 2021, samt et aflyst netværksmøde. I 2022 har der været seminar i maj, med tema omkring frivillighed og samarbejde med pårørende, og pædagoger på plejehjem. Der er i netværket en styregruppe på 5 personer. Fælles projekter var i støbeskeen før corona, men de er ikke kommet videre pga tidspres. Der arbejdes på at holde live i netværket.

Der spørges til om der er professionsskoler med; det er der ikke pt.

Louise Scheel-Thomasen opfordrer til at der kan skrives lidt om oplæg fra seminarer m.m. i nyhedsbrevet.


 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane.

Regnskab for 2021 er revideret af ekstern revisor Otto Dyrholm og godkendt af intern revisor Annette Johannesen. Majbritt Lempel fra DGS’ sekretariat er bogholder. I 2021 indkom lidt færre kontingenter end i 2020, ca 182000 dkr. Resultat for konferencen 2021 ses s. 7, 21000 dkr. I alt 216000 i indtægt. Der er brugt 155000 dkr til tidsskriftet, som er selskabets primære udgift. Forskellige kontingenter og kontorhold nogenlunde stabile. Der er sparet på bestyrelsens rejse- og mødeaktivitet. Støttebevillinger fra formidlingspuljen er fra 2020, men udbetalt 2021. Det blev til et underskud på 30000 dkr i 2021. Der er i alt 350000 dkr tilbage i selskabet.

Regnskab og budget taget til efterretning.


 

 1. Valg af bestyrelse. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: David Vincent Nielsen, Christine Swane, Eva Algreen-Petersen, Charlotte Juul Nilsson. David Vincent Nielsen genopstiller ikke, alle andre genopstiller.
  Desuden opstiller suppleant Lone Grøn til bestyrelsen.

Efter dagsorden er udsendt har Lotte Evron valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Suppleant Lone Grøn opstiller til ordinært bestyrelsesmedlem. Christina Bødker (sygeplejerske, har arbejdet i DK og Afrika, master of nursing science, lektor på universitet i Afrika, kom retur til DK for 3 år siden, har arbejdet indenfor gynækologi og obstetrik, snart master of gerontology udbudt fra Australien. Nu i Sundhedsstyrelsen på Videnscenter for værdig ældrepleje i det sidste år) opstiller til ordinært bestyrelsesmedlem samt suppleant. Charan Nelander (økonom af baggrund, fortid i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, nu i Komiteen for Sundhedsoplysning de seneste 20 år; en uafhængig organisation, arbejder indenfor alle områder af sundhed, 50 medarbejdere), opstiller som suppleant. Lone og Christina bydes velkommen i bestyrelsen som ordinære medlemmer, og Charan bydes velkommen som suppleant.

Jette Thuesen takker Lotte Evron og David Vincent Nielsen (ikke til stede) for deres arbejde i bestyrelsen.


 

 1. Valg af intern revisor og ekstern revisor.

Annette Johannesen genopstiller som intern revisor.
Otto Dyrholm genopstiller som ekstern revisor. 
Begge revisorer genvælges.


 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  Bestyrelsen tør ikke rykke ved kontingentet, ligesom der ikke har været rykket ved det siden frekvensen af tidsskriftet blev reduceret fra 4 til 2 årligt. Der opfordres til at tænke i nye støttemedlemmer.

Vedtages.


 

 1. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

Ingen indkomne forslag.


 

 1. Eventuelt.

Jette Thuesen tilføjer at selskabet er blevet aktiv på sociale medier, facebook og linkedIn.

Christine Swane: Tak til Jette for at have ført selskabet godt igennem nordisk kongres.