Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdtes d. 25. maj kl. 16.30 på Vartov, FUV Pastoralseminariet, Farvergade 27, opgang F, 2. sal, 1463 København K

Referent: Charlotte Juul Nilsson

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Anne Henckel Johansen vælges.


  1. Formandsberetning v. Jette Thuesen

  Formandsberetningen tidligere udsendt som forårsbrev til selskabets medlemmer.

  Den store begivenhed i 2022 var værtskabet for den 26. Nordiske Gerontologiske Kongres, som blev afholdt i Odense i juni måned. Temaet for kongressen var CHANGE & CONTINUITY. 525 deltagere fra 29 forskellige lande havde fundet vej til Odense, hvor de blev mødt med et omfattende program af høj kvalitet, både hvad angik den videnskabelige og den kulturelle og sociale del af programmet. De 8 keynotes gav et fyldigt billede af aktuelle tendenser inden for det gerontologiske og geriatriske felt, og det samme gjorde de 44 symposier, 95 orale præsentationer og 148 posters. Den kulturelle del bød bl.a. på moderne dans og foredrag om aldring i litteraturen, og den sociale del tog deltagerne med på en historisk vandring rundt i Odense. Vi er taknemmelige for den store indsats, som alle involverede lagde i planlægning og gennemførelse af kongressen. I forbindelse med 26 NKG indgik kongressen et samarbejde med det videnskabelige tidsskrift Journal of Ageing and Longevity, som udover generøse sponsorater af priser for bedste poster og bedste orale præsentation, sponsorerer et 26NKG special issue. Kongressens deltagere blev inviteret til at indsende abstracts til artikler i sommeren 2022, og desuden udgives konferencens samlede abstracts også i special issue. Artiklerne bliver løbende publiceret online og kan læses her: https://www.mdpi.com/journal/jal/special_issues/nkg

  I forlængelse af 26NKG har Dansk Gerontologisk Selskab overtaget formandskabet for Nordisk Gerontologisk Forbund (NGF) de næste to år. Det er en vigtig opgave! NGF blev grundlagt 1974 som en paraplyorganisation for de gerontologiske og geriatriske selskaber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NGFs hovedformål er at støtte og fremme forskning, udviklingsarbejde og uddannelse inden for gerontologi og geriatri. Dette opfyldes gennem afholdelse af nordisk gerontologisk kongres hvert andet år, gennem nyheds- og informationsformidling og gennem andre initiativer. Aktuelt samarbejder vi med svenskerne om den 27. Nordiske Gerontologiske Kongres. Den finder sted i 2024 i Stockholm, Sverige med temaet “Ageing in a transforming world”. Vi kan se frem til et stimulerende program og en god oplevelse i smukke og historiske omgivelser på Karolinska Institutet. I 2024 vil vi også fejre 50 års jubilæum for NGF. Det glæder vi os til.

  Efter et år med fokus på den Nordiske Gerontologiske Kongres er DGS’ nationale konference tilbage i 2023. Vi afholder konferencen som vanligt i Middelfart, 2. og 3. november. Konferencens tema er ’At blive gammel i en forceret tid’, og vi sætter fokus på oplevelser og håndtering af tid blandt ældre mennesker i deres hverdag, i familien og i behandling af og omsorg for svækkede og syge ældre. Vi inviterer til symposier, workshops, frie foredrag og posters, der kan hjælpe med at belyse samfundets standardtid såvel som den subjektivt oplevede tid fra så mange vinkler, sektorer, og faglige tilgange som muligt. Vi byder som altid også symposier, workshops, frie foredrag og posters velkommen, der ligger uden for konferencens emne, og som har fokus på gerontologiske temaer i et spektrum mellem forskning og praksis. Endelig uddeler vi Kirsten Avlund prisen for 8. gang. Se mere om konferencen (https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/konference-2023/) og nominering til Kirsten Avlund prisen (https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/kirsten-avlund-prisen/) på DGS’ hjemmeside.

  Tidsskriftets forårsnummer var i 2022 et åbent nummer med bidrag om bl.a. aktiv aldring på Færøerne, hvorvidt fremtidens pensionister bliver en udgift for staten, og hvad der karakteriserer ældre individer med forskellige etniske minoritetsbaggrunde. Efterårets temanummer handlede om corona-pandemien og dens effekter på ældre mennesker, både på de store linjer og i hverdagslivet. Pandemien har på mange måder skabt nye vilkår for især den ældre befolkning i Danmark og Europa – og for praksis og forskning inden for det gerontologiske felt. I nummeret møder vi således både en status over for risikofaktorer og dødelighed i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande, beretninger om ældre menneskers oplevelser af nedlukninger og håndtering af risikofortællinger, socialitet og sårbarhed, samt eksempler på inddragende sundhedskommunikation. Forårsnummeret for 2023 er også lige på trapperne og bliver et åbent nummer med bidrag om/med både tværfaglige tilgange, alderisme og demens – herunder et demensvenligt plejehjemskoncept. Det er aktuelle gerontologiske emner, som vi – som altid – håber kan inspirere til nye tanker, diskussion og praksis. Læs mere om tidsskriftet på DGS’ hjemmeside og skriv til redaktør Morten Hillgaard Bülow Bjørner på redaktion@danskgerontologi.dk, hvis du har spørgsmål eller forslag til artikler til kommende numre.

  DGS’ nyhedsbrev, Nyt om gammelt, bliver sendt til alle medlemmer 4 gange årligt, og kan også findes på hjemmesiden. Vi oplever, at der er taget godt imod muligheden for, at alle interesserede kan abonnere på det, uanset om de er medlemmer eller ej. Nyhedsbrevet kommer automatisk i din mailboks og giver dig mulighed for at holde dig opdateret om nyheder, arrangementer, projekter og bøger. Brug gerne nyhedsbrevet aktivt ved at indsende bidrag til redaktør Louise Scheel Thomasen e-mail: nyhedsbrev@danskgerontologi.dk. VEGA Netværket er godt i gang igen efter Corona og vi fik i 2022 Social- og sundhedsskolen i Vejle-Fredericia, Horsens som nyt medlem. Skolen i Vejle er vært for netværkets åbne seminar d. 24. maj. I år er temaet ”hverdagslivet ude og hjemme”. Det handler om hjemlighed i hjemmeplejen og på plejehjem – og om hvordan udeliv bliver muligt, når man er afhængig af andres hjælp. Se det spændende program på Vegas fane på danskgerontologi.dk.

  I 2022 er DGS blevet mere synlig på LinkedIn. Vi har fået flere følgere og oplever en god aktivitet på siden. Det gælder især, når der deles artikler fra Tidsskriftet Gerontologi. Følg siden for opdateringer om selskabets konferencer, Den Nordiske Gerontologiske Kongres, nyhedsbreve, tidsskrifter og andre begivenheder.

  I 2023 fokuseres på selskabets struktur og økonomi. Bestyrelsen vil gentænke selskabet og selskabets finansiering. Der vil blive indsendt fondsansøgninger, bl.a. baseret på en analyse af de sidste fem års udgaver af tidsskriftet Gerontologi herunder til undervisningsbrug, for at understøtte selskabets rolle ift gerontologisk formidling i DK.

  Vi har fået trykt en bog til ministeren med de sidste ti numre af tidsskiftet Gerontologi.

  Tak til bestyrelsen.

  Annette Johannesen: link til special issue? Der var link i sidste nyhedsbrev. Selskabet vil gøre yderligere opmærksom på det, når de sidste input er på plads.

  Beretningen godkendes.


  1. Beretninger fra udvalg og tidsskrift
   1. Tidsskriftet Gerontologi

  Jette Thuesen beretter på vegne af redaktør Morten Bülow. Se også forårsbrevet/formandens beretning. Tidsskriftet fik ny grafiker og trykker i 2022 for at undgå prisforøgelse – det blev en god ny aftale. Redaktionspanelet fornyes snart, da Ellen Garde (hjerneforsker) træder ud, og der bakkes op om, at der kommer en geriater ind. Samarbejdet mellem bestyrelse og redaktion fungerer godt. I 2024 skifter tidsskriftet navn, men der er ikke tale om en voldsom fornyelse. Profilen for tidsskriftet skal være; mere populærvidenskabelig formidling af aldringsforskning. Redaktør Morten Bülow står for analysen nævnt under formandsberetningen.

   1. Konferenceudvalget

  Eva Algreen-Petersen beretter. Der var ingen konference i 2022 pga nordisk kongres. Vi påbegyndte i 2022 arbejdet på 2023’s nationale konference. Der er call ude til symposier og frie foredrag, mens keynote-programmet ligger klar.

   1. Nyhedsbrev

  Rose Marie Tillisch beretter på vegne af nyhedsbrevsredaktør Louise Scheel Thomasen. Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt. Input sendes til Louise, og er meget velkomment. Næste deadline 1. juni 2023. Nyhedsbrevet sendes til 365 personer og udgives på hjemmesiden og selskabets LinkedIn.

   1. VEGA

  Birgitte Højlund beretter. Der er to årlige netværksmøder med deltagelse af 15-20 personer. Man melder sig ind som institution, og bliver samtidig institutionsmedlem af DGS. Der er også åbnet op for at melde sig ind som individuelt medlem. Endvidere er der et årligt seminar.

  I 2022 blev første netværksmøde aflyst grundet corona. Der var netværksmøde i september, og seminar omhandlende den gode hverdag, som er netværkets overordnede tema.

  En del SOSU-skoler og plejecentre, aktivitetsmedarbejdere og demenskonsulenter udgør medlemsskaren.

  Seneste seminar var 24-5 2023. Tema: Hjemlighed, i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Kommentar fra Jette Thuesen: glæde over at have VEGA med i DGS. Netværket sørger for en god vestlig repræsentation i DGS som ellers har overvægt af østdanske medlemmer.


  1. Fremlæggelse af revideret regnskab på vegne af kasserer Christine Swane.

  Regnskabet fremlægges af Eva Algreen-Petersen.

  Årets resultat på s. 7: negativt resultat på ca. 85.000. Egenkapital på s. 8 derfor nu på 259.271 dkr.

  Spørgsmål fra Birgitte Højlund, om der har været overskud pba national konference. Det var stort de første år, men er også blevet mindre over tid. Vi øger ikke gebyret på konferencedeltagelse tilsvarende de stigende omkostninger for at afholde konferencen.

  Annette Johannesen kommenterer: Copydan giver næste år 114.000dkr. Jette Thuesen svarer, at det skyldes antologien, som selskabet udgav for år tilbage.

  Eva Algreen-Petersen bemærker at foreningsoplysninger s. 4 er ikke opdateret.

  Regnskabet godkendes.

  Jette Thuesen kommenterer efter godkendelsen, at der på kistebunden skal være sv.t. et års udgifter. Det er der lige akkurat nu, så vi kan i selskabet klare os et år uden indtægter, men det nødvendiggør fokus på økonomien nu, som planlagt.


  1. Valg af bestyrelse og forperson. Forperson Jette Thuesen er på valg. Genopstiller. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Paolo Caserotti og Louise Scheel Thomasen. Begge genopstiller.

  Jette Thuesen vælges som formand ved fredsvalg.

  Jette Thuesen nævner mulighed for at udvide med en ekstra suppleantpost, hvis nogen vil give en hånd med i bestyrelsen.

  Paolo Caserotti og Louise Scheel Thomasen vælges som bestyrelsesmedlemmer ved fredsvalg.

  Mette Andresen vælges som ny suppleant.


  1. Valg af intern revisor og ekstern revisor.
   Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

  Nuværende interne og eksterne revisor genopstiller ikke.

  Anne Marie Beck stiller op som intern revisor, og vælges.

  Henrik Wulff Jørgensen stiller op som ekstern revisor, og vælges.

  Tusind tak for lang og tro tjeneste til både Annette Johannesen og Otto Dyrholm som revisorer for selskabet.

   

  1. Næste års kontingent.

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og der spørges til hvorfor. Jette Thuesen fortæller, at vi frygter medlemsfrafald, hvis vi tvinger folk ud i at ændre beløb på automatiske indbetalinger.

  Vedtages.


  1. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

  Ingen indkomne forslag.


  1. Eventuelt.

  Annette Johannesen overbringer en hilsen fra Rikke Gregersen, tidligere bestyrelsesmedlem.

  Anne Henckel Johansen gentager, at det ikke er tydeligt på hjemmesiden, hvornår der afholdes generalforsamling. Bestyrelsen lover at huske at få det tydeligere præsenteret næste år.