Referat af generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab, 13. maj 2019

1.Valg af dirigent. Anne Henckel Johansen vælges. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2Formandsberetning v. Jette Thuesen. Vi har skiftet logo. Den nationale konference har vist sig at være et godt tiltag; har over årene givet os lidt bedre økonomi. Bestyrelsen enig om, at konferencen ikke skal laves for give overskud, men for at sætte nogle interessante temaer på banen. Temaet i 2018 var Overgange i ældrelivet. I år ’Forebyggelse – Kan man forebygge alderdommen?’ Vi satser på at holde konferencen nogle år endnu. Kirsten Avlund prisen sidste år blev givet til Jon Dag Rasmussen. De første 5 år blev prisen doneret fra Ældresagen og Kirstens familie, fremover fra Fonden Ensomme Gamles Værn. DGS var medarrangør af Fonden Ensomme Gamles Værn’s konference om empowerment i 2018. DGS vil gerne indgå i samarbejder om lignende seminarer, konferencer, aktiviteter. Puljen til formidling, 50000 per år, max 10000 til udvalgte aktiviteter om formidling af gerontologisk viden, fastholdes. Vi kunne godt ønske os flere ansøgere til puljen. Sidste år blev der givet til to projekter – fotoudstilling af 100-årige, der var på konferencen, og tilskud til Erik Riskjærs bog om at være gammel i sundhedsvæsnet, der snart udkommer.

Vi varmer op til 2022, hvor der er nordisk kongres i DK. Christine Swane er præsident, og Jette Thuesen er vicepræsident. Organisationskomitéen er i fuld gang med de indledende manøvrer sammen med geriaterne og lokale repræsentanter fra SDU, Odense, hvor kongressen skal afholdes, 8.-10. juni 2022.

Bestyrelsen har gang i et initiativ om, hvordan gerontologi indgår i kandidat- og masteruddannelser i DK. Det glæder vi os til at kunne fortælle mere om fremover.

Jette takker bestyrelsen for det gode samarbejde.

Inger Lise Dyrholm spørger til projektet om gerontologi i uddannelse, og Jette Thuesen svarer: Marie Konge Nielsen fra SDU skal lave projektbeskrivelsen. Inger Lise Dyrholm har muligvis gamle dokumenter fra lignende undersøgelse liggende.

Lotte Evron spørger til, hvor meget Tidsskriftet Gerontologi bliver læst: svært at sige. Der er ikke overblik over hvor meget, det bliver læst på hjemmesiden. Det blev i 2018 indført, at der sendes flere eksemplarer ud til de kollektive medlemmer, nu 3 stk, så de kan flyde nemmere ud til medarbejderne. Eva Algreen-Petersen beretter, at det er der glæde omkring på hendes plejehjem Aftensolen. Årets mest læste artikel på nettet var et initiativ, vi havde for år tilbage på hjemmesiden, og det kan vi stadig gøre.

Beretningen godkendes.

3. Beretninger fra udvalg og tidsskrift

a. Gerontologi: Morten Hillgaard Bülow

Morten ikke til stede. Christine Swane fra redaktionen meddeler, at Morten er en rigtig god redaktør og beretter: vekslen mellem tematiserede tidsskrifter og mere åbne tidsskrifter. Sidste år et åbent nummer og et om seksualitet i alderdommen. Man er altid velkommen til at byde ind som temaredaktør. Næstkommende nummer, der snart kommer, er et åbent nummer. I år tre nye medlemmer i redaktionen, læge Ellen Garde, psykolog Kristian Frausing og antropolog Alexandra Ryborg Jønsson. Inge Kolind og Rikke Gregersen er trådt ud.

b. Konferenceudvalget: Eva Algreen-Petersen

Se ovenfor. Der er fuld gang i at planlægge næste konference. Eva Algreen-Petersen, Charlotte Juul Nilsson og Aske Juul Lassen udgør årets arrangementskomite. Første call er ude. Keynotes er klar og desuden 5 symposier. Enkelte abstracts indkommet på baggrund af første call.

c. Nyhedsbrev: Rikke Gregersen

Har fået nyt format, der stadig arbejdes med. Udkommer fire gange årligt. Integrerer godt med den nye hjemmeside. Vi bestræber os på at få mere ind om beskrivelse af forskningsprojekter. Fx ph.d.-studerendes projekter, igangværende eller nyligt forsvarede. Inger-Lise Dyrholm meddeler, at det er et spændende nyhedsbrev, og man føler sig godt orienteret.

d. VEGA: Birgitte Højlund

Rikke Gregersen hilser fra Birgitte Højlund. Rikke læser højt; beretningen klippet ind her.

”Beretning til Dansk Gerontologisk Selskabs generalforsamling d. 13. maj 2019

Hvad er det nu, Vega er?
VEGA er et videnskabende netværk, som blev etableret i 1996 som en selvstændig arbejdsgruppe under DGS. Netværkets formål er at fremme aktiviteter, der kan bidrage til at synliggøre det levede liv i alderdommen i hverdagsperspektiv, samt udvikle arbejdsformer, der anvender dette perspektiv i praksis. Netværket består af arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner indenfor ældreområdet, og enkeltpersoner med faglig interesse i ældres hverdagsliv. (fra hjemmesiden)

2018 har været et travlt år i Vega og der er sket store forandringer i netværket.
De gamle hovedkræfter er gået – eller er på vej til – at gå på pension, så vi er i gang med et generationsskifte, samtidig med at vi arbejder på en tættere tilknytning til DGS. Derfor er der en
Ny styregruppe:
Ole Mygind og Emma Winther er trådt ud af styregruppen. Emma er blevet en del af Sundhedsstyrelsens Værdigheds-rejsehold. Begge er stadig medlemmer af Vega.
Der er blevet etableret en styregruppe med en lidt lavere gennemsnitsalder, bestående af:
Karen Sophie Pilegaard, DEFACTUM, Region Midtjylland
Louise Rønne og Liv Jeppesen, oplevelsesmedarbejdere i Aarhus Kommune
Marie Holst, Plejecentret Kastaniehaven, Give.
Anne Mette Vind, Uddannelseschef Social & Sundhedsskolen, Herning
Birgitte Højlund, Syddjurs Kommune (tovholder i 2019)
Medlemmer:
Vega Netværket har aktuelt 11 (jyske) medlemmer. Hvert medlemskab består af op til 3 arbejdspladser. I 2018 har vi fået 2 nye medlemmer i forbindelse med, at vi har nedlagt praksisnetværket. Det er Viborg og Odder kommune, som hver deltager med tre plejecentre. Vi har desuden åbnet op for individuelle medlemskaber, hvoraf vi har par stykker.
Aktiviteter i 2018:
Netværksmøder: blev holdt i januar og september henholdsvis på Social- og sundhedsskolen i Herning – og på et aktivitetscenter i Ebeltoft.
Fotokursus: I marts måned blev præmien for bedste poster fra konkurrencen i 2017 udmøntet i et 3 timers fotokursus med fotograf Ole Hartmann Schmidt for 16 ansatte fra de århusianske plejehjem.
Praksisnetværket: holdt i marts måned sit sidste møde på plejecentret Rosengården i Hornslet.
Åbent Seminar blev afholdt på Kastaniehaven d. 31. maj
Projekt Livsorienteret Teknologi Vurdering blev med Merete Tonnesens hjælp afsluttet i 2018, og resultaterne er formidlet i en rapport og en lille pixi-udgave, som alle kan hente på Vega-siden under “projekter”. Merete fortalte om projektet på Den Nationale Konference 2018.
Hjemmesiden: En af de helt store ting i det forløbne år er, at Vega har fået sin egen underside på DGS´ hjemmeside. Her har vi samlet en hel masse materiale, som har ligget spredt rundt omkring, og vi har også brugt siden til tilmeldinger til det åbne seminar. Morten har gjort et stort stykke arbejde for at få det hele til at virke, og det er vi virkelig glade for! Tak til Morten! Vi vil gerne opfordre til at man går ind og kigger.

Økonomi:
Vega Netværket har sin egen økonomi, men medlemmerne bliver kollektive medlemmer af DGS, så en del af kontingentet går til DGS. Kirsten Bundgaard fra Teknologi i Praksis på Marselisborgcentret er vores bogholder, og hun har udarbejdet et regnskab for 2018, som kan fremlægges, hvis det ønskes.

7.5.2019/Birgitte Højlund, tovholder. Kontakt mig endelig, hvis der er behov for uddybning.”

Beretningerne godkendes.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane

Underskud i år, da der er brugt penge på ny hjemmeside – Et forventet merforbrug.

Faldende medlemskontingent; det arbejder vi på.

Overskud fra konferencen lavere i 2018 end årene før; skyldes dels færre tilmeldte, samt at konferencesekretæren aflønnes bedre end tidligere, samt honorarer til keynotes, der ikke var de foregående år.

Tidsskiftet billigere pga. dobbelt lønning ifm. redaktørskift i 2017.

-103.475 er årets resultat.

DGS har stadig knap 600.000 på kontoen.

Der er indkøbt frankeringsmaskine til sekretariatet, som letter arbejdet og omkostninger ifm. udsendelse af tidsskriftet.

Ekstern revisor Otto Dyrholm er tryg ved kassererens og bogholder Maj-britts samarbejde. Intern revisor (Annette Johannesen) skal sikre sig, at midlerne ibruges som budgetteret, hvorfor hun fremover modtager budgettet til sammenligning med årets regnskab. Taget til efterretning.

Regnskabet godkendes.

5. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg: Lotte Evron, Paolo Caserotti, Andreas Nicolajsen, Louise Scheel Thomasen. Alle modtager genvalg. Alle vælges. Valg af suppleant: Anne Marie Beck genopstiller ikke. David Vincent Nielsen stiller op som suppleant. Ikke til stede, men præsenteres af Christine. Vælges.

Jette sender sin tak til Anne Marie Beck for mange års flot arbejde.

6. Valg af intern revisor og ekstern revisor.

Begge (se ovenfor) ønsker genvalg. Vælges.

7. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtages.

8. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal indsendes til sekretæren (cjni@sund.ku.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på selskabets hjemmeside senest syv dage før generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Dirigenten opfordrer til, at dagsorden til generalforsamling og sidste års referat ligger mere synligt på hjemmesiden