Fra nyhedsbrevet, vinter 2018

 

Mindeord om Rolf Bang Olsen

I starten af oktober 2018 mistede Danmark en varm og behagelig stemme i kampen for respekt, anerkendelse og ligeværdighed for mennesker med demens og deres familier. Rolf Bang Olsen døde efter kort tids sygdom og vil blive savnet af kollegaer, venner og familie.

Anders Møller Jensen, VIA Aldring og demens

Læs mere


National Konference

Det hele er en overgang, høres af og til som udtryk for, at det svære nok skal gå over igen.  Vi lever i overgange, ifølge den ungarske forfatter Péter Nádas. Men der er også de store overgange i livet, som danner ramme om livstemaer, hvor punktummer bliver sat, og nye dele af livet begynder. Der er desuden systemmæssige overgange, hvor broerne dog ofte mangler til at sikre, at overgangene ikke bliver til dybe kløfter og afgrunde. Overgange var netop temaet for selskabets femte nationale konference om aldring og samfund i 2018: Overgange i ældrelivet

Læs mere

 

GeroNord: Nyhedsbrev 3 – 2018 

Årets tredie nyhedsbrev fra GeroNord er ude.

Læs mere


Formidlingspuljen

Der er  i 2018 uddelt midler til følgende projekter:

Fotoudstilling og fotobog v. Ole Hartmann Schmidt, ”Jamen, det er jo 100 år siden! Portrætter af 50 ældre borgere – alle 100 år eller mere.”

De flotte og fascinerende billeder var med på årets konference i Middelfart.

Ph.d.-kurset ’’Health, food and fragility – Designing methodological and scientific approaches in the field of food, health, eating, meals, gerontology and nutrition’’, der blev afholdt på Metropol.


Formidlingspuljen igen:

Pulje skal styrke den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb.
Link til ansøgning: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/aeldre-invitation-til-at-deltage-i-forsoegsordning-med-styrket-frit-valg-inden-for-rehabilitering-paa-aeldreomraadet-genopslag

Der er en del midler i puljen!!


Ph.d.-forsvar Louise Møldrup Nielsen

Den 14.01.2019 kl. 13.00 forsvarer Louise Møldrup Nielsen sin ph.d.-afhandling med titlen

“Risiko for genindlæggelse og den ældre patients oplevelse af hverdagen efter udskrivelse fra en akutafdeling”

Målgruppen i projektet er ældre patienter der udskrives fra en akutafdeling på hospitalet.

Ph.d.-projektet anvendte et multimetode design og havde som formål at forbedre praksis vedrørende udskrivelse af ældre patienter fra akutafdeling med henblik på at reducere de ældres risiko for genindlæggelse. Der blev gennemført et interventionsstudie med 375 deltagere hvor indsatsen bestod af en undersøgelse af de ældres evne til at udføre daglige aktiviteter, henvisning til genoptræning samt et hjemmebesøg dagen efter udskrivelse. Der blev ligeledes foretaget en interviewundersøgelse med 11 af deltagerne.

Se invitationen her


Nu skal vi vide mere om de aller-ældste

Ældre mennesker over 90 år er en hastigt voksende del af befolkningen, og forskere fra Sundhedsvidenskab og Humaniora på SDU har netop fået bevilget 10 mio. kr. fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvordan man kan gentænke sundhed, behandling og trivsel for de allerældste i samfundet.

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/darc/nyt_darc/alderdom 


Kurser i aldringsforskning i Sverige

Svenskerne har mange kurser i aldringsforskning, som kan være relevante for danskere. Læs mere her: https://www.sweah.lu.se/en/upcoming-courses/other-courses-of-interest


Postdoc kursus om aldring og sundhed

Lunds Universitet udbyder et postdoc kursus under den nationale forskerskole om aldring og sundhed, SWEAH. Kurset foregår på engelsk og er åbent for udenlandske ph.d.-studerende sidst i forløbet og forskere i gang med postdoc.

Læs mere…


Det værste ved KOL er ikke selve sygdommen

Der er så meget stigma forbundet med diagnosen KOL, at patienter bruger alt for mange kræfter på skyld og skam i stedet for effektfuld rehabilitering.

Det har overrasket mig, i hvor høj grad KOL-diagnosen får mennesker med sygdommen til at føle sig stigmatiserede, siger lektor Ulla Pedersen på UC SYD. På Videnscenter for sundhedsfremme har hun sammen med Anette Schulz forsket i, hvordan…

Læs mere…


Ny professor i geriatri

Overlæge, dr.med., ph.d. Charlotte Suetta er tiltrådt som professor i geriatri ved Københavns Universitet i et delt professorat mellem Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital. Charlotte har et særligt fokus på muskel- og funktionstab hos ældre patienter. DGS håber at kunne bringe et interview med Charlotte Suetta senere.

Et tillykke med professoratet skal lyde herfra.

KALENDER

Hold dig opdateret om konferencer, temadage, kurser m.m.    

3.-6. juni 2020. 25th. Nordiske Kongres i Gerontologi, NKG, Reykjavik, Island. Læs mere her.
Deadline for abstrakts: 15. dec., 2019

8.-10. juni 2022. 26.th. Nordiske kongres i Gerontologi, NKG, Odense. Mere information følger

Nyhedsbrevet er redigeret af Rikke Gregersen

DEADLINE for at modtage nyheder til næste Nyhedsbrev nr. 4/2018 er 10. december 2018