Referat af ordinær generalforsamling 2018

1  Valg af dirigent
Anne Henckel Johansen vælges.

2  Formandsberetning v. Jette Thuesen.
Hovedpunkter:

Konferencen i 2017blev afholdt med 240 deltagere, god stemning og faglighed. Der fornemmes mere gang i forskningen også fra professionshøjskolerne. Kirsten Avlund prisen gik i 2017 til matematiker Mikael Thinggaard, og uddelingen gennem de seneste fire år er et glimrende udtryk for selskabets fokus på tværfaglighed. Der opfordres til at indsende indstillinger til prisen i 2018. DGS viderefører prisen efter 2018. Hertil søges bevilling,  da bevillingen fra Ældresagen og Kirsten Avlunds familie nu udløber. I 2018 bliver konferencetemaet ’Overgange i ældrelivet’.

DGS-K er nu overtaget af Lotte Evron og Tine Fristrup, og videreføres som gerontologisk studiekreds. Arrangementer i dette regi annonceres i nyhedsbrev og på hjemmesiden. Lotte og Tine kan kontaktes vedr. ideer til arrangementer.

Der er årligt afsat 50000 til DGS’ pulje til formidling af gerontologisk forskning og viden. Man kan søge op til 10000. I 2017 gav vi til Marianne Schrolls bog ’Århundredets børn’ og til et ph.d.-kursus om aldring og ernæring. Der er også givet tilsagn om støtte til en bog om ældre i Kbh. i 1991-2017. Der opfordres til, at der gøres opmærksom på puljen,  og at medlemmerne tænker kreativt ift. at bruge den.

Tidsskriftet Gerontologi har skiftet redaktør i 2017 og har nu Morten Bülow på posten, som har erfaring med redaktionsarbejde foruden erfaring med aldringsforskning. Inge Kolind er ophørt i redaktionspanelet. Arbejdet i redaktionspanelet fungerer godt.

I 2017 overtog Rikke Gregersen ansvaret for nyhedsbrevet, som fortsat kommer i 4 versioner om året. Får man ikke nyhedsbrevet per e-mail, bør man kontakte sekretariatet.

Vi har fået nyt logo. Det bliver formelt lanceret, når vi har fundet ud af mere herom på næste bestyrelsesmøde. Ny hjemmeside er også undervejs, og lanceres senere i 2018.

I 2022 skal DGS og DSG afholde Nordisk Kongres i Gerontolgi i DK. Overvejelser og planlægning er i gang, og det tegner til at blive et fint samarbejde. DGS har præsidentposten, som besiddes af Christine Swane.

Kommentar: Inger-Lise Dyrholm synes bestyrelsen og formand gør det godt.

Beretningen godkendes.

3  Beretninger fra udvalg og tidsskrift

a   Gerontologi: Morten Hillgaard Bülow
Morten ikke til stede. Christine Swane beretter om to årlige numre, nu og da temanumre. Det tegner godt for de kommende numre, bl.a. et temanummer om seksualitet, og måske et om pårørende i pipeline. I sekretariatet ligger en del gamle numre af tidsskriftet, som vi forsøger at tage med rundt for at gøre reklame. Der er plads til flere i redaktionspanelet, gerne en person forankret i praksis.

b  Konferenceudvalget  
Eva Algreen-Pedersen fortæller lidt om arbejdet med den kommende konference. En del oplæg er på plads, bl.a. om sektorovergange og livsovergange. Keynotes (Lotte Hvass, Ditte Høgsgaard, Kaare Christensen) og en del symposier på plads, og der er plads til flere. Deadline på abstracts i juni.

c  Nyhedsbrev: Rikke Gregersen
Rikke beretter. Bestyrelsen er involveret i den evige jagt efter nyheder. Vi vil gerne have mere fokus på, hvad der er omkring igangværende ph.d.-projekter. Information om igangværende projekter kan sendes til Charlotte Nilsson, cjni@sund.ku.dk, som opretter en oversigt. Bestyrelsen skal se på om nyhedsbrevet kan optimeres, og inputs modtages gerne. Nyhedsbrevet går ud til ca 370 modtagere, som er medlemmer af selskabet.

Kommentar: Format og frekvens roses.

d  DGS-S: Lotte Evron
Lotte er ikke til stede. Punktet springes over.

e  VEGA
Birgitte Højlund beretter. 2017 var et aktivt år. Ny styregruppe: Ole Mygind, Emma Winther, Annemette Vind og Birgitte Højlund. Når man melder sig ind i VEGA, melder man sig også ind i dgs. VEGA er en ’jysk ting’, nu forankret på Marselisborgcentret. Kun ét ikke-jysk medlem. Hvis nogen vil lave pr for VEGA i Østdanmark er man meget velkommen. Der planlægges to netværksmøder per år og et åbent seminar, hvor medlemmer kan få feedback på projekter. Posterkonkurrence ifm. seminar og konferencen sidste år. VEGA havde en workshop på DGS konferencen i 2017, og regner med at have det igen i år. Et planlagt fyraftensmøde blev desværre ikke gennemført.

Inger-Lise Dyrholm supplerer: Knud Ramian, Marianne Elbrønd og Inger-Lise Dyrholm, tidligere bestyrelse, sidder nu i senioratet i VEGA. Knud Ramian arbejder på artikel om VEGA til internationalt tidsskrift.

4  Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane
Årets resultat på 154.000 skyldes konferencen. Konferencen har vendt selskabets økonomi de senere år. Kontingenter nogenlunde det samme i ’16 og ’17. De 154000 overføres til samlet kapital, som er godt 700000. Ny hjemmeside er en større investering på vej, samt det nye logo.

Eva Algreen-Pedersen kommenterer: ift. næste års konference bliver det nok svært at bruge argumentet om, at vi er et fattigt selskab og at vi ikke kan honorere dem, vi inviterer til keynotes og andre oplæg. I år betaler vi nogen. Det tages op i bestyrelsen, hvordan vi håndterer honorering af inviterede oplægsholdere de kommende år.

Birgitte Højlund bakker op.

Kommentarer vedr. at man bør spørge intern revisor om DGS har forvaltet pengene på en ordentlig måde. Intern revisors rolle bør præciseres, evt. kan vedkommende gennemgå regnskab m. Christine (kasserer) eller Majbritt (på DGS sekretariat). 

Regnskabet godkendes.

5  Valg af bestyrelse. Følgende er på valg: Christine Swane, Eva Algreen-Petersen, Charlotte Juul Nilsson, Rikke Gregersen. Alle modtager genvalg.
Ingen andre ønsker at stille op.
Alle vælges.
Ingen ønsker at stille op som suppleant. Der er en ledig plads som suppleant i bestyrelsen.

6  Valg af intern revisor og ekstern revisor.
Annette Johannesen intern, modtager genvalg. Vælges.
Otto Dyrholm ekstern, modtager genvalg. Vælges.

7  Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Vedtages.

8  Indkomne forslag.  
Ingen forslag modtaget.

9  Eventuelt.
Jette Thuesen tilføjer til beretningen vedr. medlemstallet: nedgang fra 345 i juni 2017 til 329 d.d. Kontingentindtægten er steget, så der må være kommet flere kollektive medlemmer.

Chrstine tilføjer ift. tidsskriftet, at kollektive medlemmer fremover får 3 eksemplarer tilsendt.

Birgitte Højlund spørger om medlemsrabat til konferencen: 3 personer får rabat til konferencen per kollektivt medlemsskab. Dette oplyses når konferencen annonceres