Referat af generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab, 26. maj 2020

Generalforsamlingen d. 26. maj kl. 16.30 – 17.30. 

Generalforsamlingen gennemførtes digitalt via Zoom. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Anne Henckel Johansen vælges. 

2. Formandsberetning v. Jette Thuesen:
Beretningen er udsendt til selskabets medlemmer som forårsbrev. Det har igen været et år med mange aktiviteter. Vores 6. konference om Aldring og Samfund blev afholdt med temaet ’Kan man forebygge alderdommen?’. Vores ønske med konferencerne er at stille skarpt og skævt på en række gerontologiske problemstillinger, og det synes vi lykkes. Kirsten Avlund prisen blev uddelt til Alexandra Brandt Ryborg Jønsson. Prisen føres videre sponsoreret af Fonden Ensomme Gamles Værn. Vi har finansieret udarbejdelse af en projektbeskrivelse, som i løbet af 2020 forhåbentlig udmøntes i en ansøgning, om et projekt om gerontologi i højere uddannelser i DK. Arrangement om homo- og biseksuelle ældres forhold i DK blev afholdt i samarbejde på Fonden Ensomme Gamles Værn. Formidlingspuljen har bl.a. støttet Hjalte Tin og Nina Rasmussens rejse rundt i Middelhavsregionen. I 2019 er der også arbejdet med forberedelserne til Nordisk Gerontologisk Kongres i 2022. Vi har i bestyrelsen aftalt at Christine Swane blive præsident for kongressen, med Jette Thuesen som vice-præsident. ’Change and continuity’ bliver kongressens tema. 

Beretningen godkendes.

3. Beretninger fra udvalg og tidsskrift 

a. Gerontologi: Jette Thuesen, på vegne af Morten Hillgaard Bülow.
Der er udgivet to numre i 2019 og flere numre er på vej. ’Ældre og kultur’ udarbejdet med div gæsteredaktører udkommer bl.a. i efteråret 2020. De nye redaktionsmedlemmer, der kom til i 2018, er blevet kørt ind i arbejdet i løbet af 2019.

b. Konferenceudvalget: Eva Algreen-Petersen. 
Vi har besluttet at udskyde konferencen i 2020 til 2021. Vi afholder i stedet et temamøde i efteråret 2020. Charlotte Nilsson og Eva Algreen-Petersen vil meget gerne have yderligere assistance til planlægningsarbejdet, så bud på både temaer og medlemmer til arrangementskomiteen modtages gerne. Uddeling af Kirsten Avlund prisen udskydes også.

c. Nyhedsbrev: Louise Scheel Thomasen. 
Louise er ny nyhedsbrevsredaktør og udgiver første nummer i juni 2020. Nyheder modtages gerne. I 2019 blev der udsendt fire nyhedsbreve. Alle nyhedsbreve ligger på hjemmesiden. 
Annette Johannesen og Anne Henckel Johansen kommenterer, at det er dejligt at modtage de digitale nyhedsbreve.

d. VEGA: Birgitte Højlund, se også vedlagte beretning. 

Årsberetningen er vedlagt dagsorden til generalforsamlingen og klippet ind her. 

2019 var et rigtig travlt år i Vega Netværket. 
Ole Mygind stoppede i begyndelse af året som tovholder for netværket, og Birgitte Højlund trådte ind i stedet. Der blev etableret en styregruppe, som nu består af: 
Karen Sofie Pilegaard (Norddjurs Kommune) 
Louise Rønne Bengtson (Århus Kommune) 
Marie Holst Henriksen (Horsens Kommune) 
Kirsten Kiel Nielsen (Social & Sundhedsskolen, Herning) 
Birgitte Højlund (Syddjurs Kommune) 
I samme forbindelse nedlagde vi Vegas praksisnetværk, som bestod af omkring 12 plejecenterledere og medarbejdere fra aktivitetscentre. Tre af de involverede kommuner har efterfølgende meldt sig ind i Vega. 
I foråret 2019 blev der brugt en del tid på at etablere en underside på DGS´ hjemmeside. Birgitte, Knud, Emma og Ole fik ryddet kraftigt op i materialer fra Vegas aktiviteter gennem 20 år, og nu ligger der en del på Vegas side, som er tilgængelig for alle. Tak til Morten for stor hjælp med etablering af siden – og ikke mindst opdatering og vedligehold!
Vi har som sædvanlig holdt to netværksmøder, det ene i februar på Hørgården i Risskov hos Louise Rønne, det andet i august på Bronzealdervej i Odder, hos Bente Markfoged. Det var to rigtig spændende netværksdage, hvor vi blandt andet drøftede, om vi skal gå i gang med et nyt fælles projekt igen. 
LTV-projektet (LivsorienteretTeknologiVurdering), som er støttet af Helsefonden, blev afsluttet i 2019 og præsenteret på det åbne seminar i maj. Tre medlemmer af netværket har i et års tid arbejdet på at afprøve og beskrive en model for teknologivurdering, som bygger på tanker og begreber fra Vega. Rapporten, som er udarbejdet af Defactum/Region Midt, ligger nu på hjemmesiden til fri afbenyttelse. 
Den 23. maj 2019 holdt vi vores årlige åbne seminar, denne gang på Social- og Sundhedsskolen i Aarhus. Temaet var “oplevelsesmedarbejdere”. Omkring 40 deltagere lyttede til oplæg fra oplevelsesmedarbejdere fra Skive, Vejle og Aarhus. Halvdelen af dagen blev brugt på en række sjove og inspirerende workshops med oplægsholderne. 
Birgitte Højlund deltog i DGS´nationale konference i Middelfart d. 31. oktober med et frit foredrag om “den røde tråd i indsatserne” 
I 2019 har vi haft 11 institutionsmedlemmer (et medlemsskab=3 arbejdspladser). Tendensen er svagt stigende, dog har vi desværre udelukkende jyske medlemmer pt. Kontingentet til Vega inkluderer et medlemskab af DGS, og vi har lukket op for individuelle medlemmer (f.eks. selvstændige), dem har vi to af aktuelt. Vi bruger midlerne til netværksmøder, det åbne seminar, sekretær- og bogholderbistand og frikøb nogle timer til tovholderen. 
I slutningen af 2019 begyndte vi at arbejde på at få et nyt logo. Det gamle forestillede et G med en prik over. Det stammede fra tiden, hvor Vega var tilknyttet det hedengangne Gerontologisk Institut. Det var på tide at få et nyt, og det er kommet til verden gennem et samarbejde med studerende fra Aarhus Tech, formidlet gennem Inge Dolmer, som nu er leder på Social & Sundhedsskolen i Herning. Vi håber I kan lide det 🙂 
Hvis vi skal se en lille smule ind i 2020, har vi udsat forårets åbne seminar om “flere hænder til mere liv” til d. 24. september. Vi håber det er lovligt at mødes til den tid. I 2020 vil vi også arbejde videre med en ny idé til et fælles Vega-projekt, evt. baseret på konceptet “Collective Impact”. Mere om det næste år!

Beretningerne godkendes.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane. Regnskab vedlagt. 

Tak til ekstern revisor Otto Dyrholm, intern revisor Annette Johannesen og bogholder Maj-Britt Lempel. Som noget nyt fremgår nu også budget for 2020 af regnskabet. Vi går ud af 2019 med et meget lille overskud. Udgifter til konferencen er med rimelighed steget ift de første år, samtidig med at der er lidt færre deltagere, hvilket samlet resulterer i mindre overskud. Vores egenkapital er lige nu på 600.000, men vil komme ned på 389.000 med det forventede budget; hovedårsagen hertil er udgifter til uddannelsesprojektet. Varierende udgifter fra år til år for tidsskriftet skyldes forsinkede regninger fra PostNord.

Regnskabet godkendes.

5. Valg af bestyrelse og formand. 
Følgende er på valg og vælges: Eva Algreen-Petersen, Christine Swane, Charlotte Juul Nilsson, Rikke Gregersen, Jette Thuesen. Jette Thuesen genopstiller og vælges som formand. David Vincent Nielsen (nuv. suppleant) opstiller som medlem af bestyrelsen og vælges. Anu Siren og Rose Marie Tillisch opstiller som suppleanter og vælges. 

6. Valg af intern revisor og ekstern revisor.
Annette Johannesen genopstiller som intern revisor. Otto Dyrholm genopstiller som ekstern revisor. 

Begge revisorer genvælges.

7. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Vedtages.

8. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. Der er ingen indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.