Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2004

 

2004, artikler i tidsskrift nr. 2

 

Sang i Demensplejen
Hanne Mette Oschser Ridd: Sang i Demensplejen.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 28 – 30

For mange svært demensramte er det umuligt at deltage i en aktivitet med andre personer. De har svært ved at forstå, hvad der foregår omkring dem og bliver urolige og »forstyrrende«. Eller de falder i søvn. Artiklen giver et bud på, hvordan den gruppe af demensramte, som ofte beskrives som urolige eller aggressive, kan nås med musik og sang, og hvordan det kan danne grundlaget for et terapeutisk samvær, hvor personens behov for at blive mødt og forstået imødekommes. Dette kan i sidste ende reducere agiteret (ophidset) adfærd.
Hanne Mette Ochsner Ridder er ph.d. i musik og musikterapi. Hun forsvarede i 2003 sin ph.d.-afhandling om musikterapi med personer med fremskreden demens. Hun er nu ekstern lektor ved Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet og har siden 1995 været tilknyttet Plejehjemmet Caritas som musikterapeut.
200421 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Fælles sprog – og modtagerne af hjemmehjælp
Marianne Schmidt: Fælles sprog – og modtagerne af hjemmehjælp.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 31 – 33

Hvordan oplever ældre mennesker kvaliteten af hjemmehjælpen. Fælles sprog, hvis formål er at ensrette hjælpen? Forfatterne har spurgt modtagerne af hjælp, om de oplever hjælpen som meningsfuld og relevant – en ikke uvæsentlig pointe i et velfærdssamfund, hvor individet er i centrum for de fleste reformprogrammer. Artiklen bygger på en policyanalyse af Fælles sprog og hjemmehjælp. Undersøgelsen viser, at Fælles sprog reducerer de ældres forskelligheder og bidrager derved til, at de objektiveres og depersonaliseres. Lone Petersen og Marianne Schmidt er begge sygeplejersker, cand.scient.soc. og ansat som konsulenter i Københavns kommune, Sundhedsforvaltningen i henholdsvis Bestillerstaben og i Ældrekontor, Østerbro.
200422 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Ældre Flygtninge og indvandrere i Århus Kommune
Lise Bygholm: Ældre Flygtninge og indvandrere i Århus Kommune.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 34 – 35

Gerontologi og samfund bragte i januar 2003 resultaterne af en spørgeskemaun- dersøgelse foretaget af »Århus Kommunes Videncenter for tilbud til ældre flygtninge og indvandrere.« I undersøgelsen blev alle flygtninge og indvandrere i Århus over 60 år spurgt om deres kendskab til og behov for praktisk hjælp og pleje. Århus Kommune har siden fulgt op på indsatsen i form af forebyggende hjemmebesøg blandt Gellerups flygtninge og indvandrere i alderen 60 – 74 år. Denne artikel bygger på en kvalitativ undersøgelse, jeg i den forbindelse foretog som praktikant på Videncenteret i foråret 2003. Alle interview er udført med tolk, og de anvendte citater er tolkenes oversættelse. For at sikre de medvirkendes anonymitet er alle navne i artiklen fiktive.
Lise Bygholm er studerende ved etnografi og socialantropologi, Århus Universitet.
200423
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Rygning ælder huden – analyse af en cigaretpakke
Jonas Havelund: Rygning ælder huden – analyse af en cigaretpakke.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 36 – 37

I forsøget på at få rygere til at holde med deres »uvane«, er tobakskompagnierne blevet pålagt at trykke advarsler på cigaretpakkerne om konsekvenserne af rygning. En af disse advarsler er: Rygning ælder huden. Advarslen er udgangspunktet for denne artikel, der tegner et billede af en kultur, hvor tegnene på aldring bekæmpes og skjules. I artiklen fremføres den idé, at angsten for at se gammel ud bunder i angsten for at dø.
Jonas Havelund er cand. scient i idræt og sundhed samt sidefagsuddannet i religion. Han er pt. ansat som undervisningsassistent ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
200424 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Jagten på sølvrævene og det grå guld
Knud Ramian: Jagten på sølvrævene og det grå guld.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 38 – 40

Artiklen er et fagligt eventyr om seniorsegmentet og erhvervslivet. Moralen i historien er, at erhvervsliv og reklamebranche må skaffe sig indgående kendskab til de forskellige ældre gruppers livssituationer og dermed deres forbrugsønsker og -behov.Knud Ramian er cand.psych. og leder af Center for Evaluering, Psykiatrien Århus Amt. Han er desuden aktiv i FUAM – Foreningen til Udvikling af Alderdommens muligheder, medlem af bestyrelsen for Boligrådgivning for ældre i Århus samt faglig konsulent i VEGA-netværket på Gerontologisk Institut.
200425
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Køn, maskulinitet og aldring i 20’ernes USA
Karen Munk: Faglig inspiration: Køn, maskulinitet og aldring i 20’ernes USA.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 41 – 42

Artiklen bygger på en amerikansk doktorafhandling i historie. Den fortæller historien om hvorledes tanken om foryngelseskirurgi i 20’ernes USA nødvendiggjorde at billedet af den gamle mand tegnes ekstra pessimistisk for at sælge den nye idé. Karen Munk er cand.psych. ph.d. og daglig leder af masteruddannelsen i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet.
200426 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Travlhed før deadline
Henrik Brogaard: Travlhed før deadline.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 20 – side 46 – 47

Henrik Brogaard er cand.psych. og fuldtidsansat på Plejecentret Sølund, hvor godt 400 ældre mennesker bor. Her arbejder han med »psykologiske samtaler« med de ældre beboere og pårørende, supervision af personalemedlemmer – enkeltvis og i gruppe. Derudover underviser han og holder foredrag ude af huset.
200427 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: