Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2011 

 

2011, artikler i tidsskrift nr. 4

 

Gerontologi i uddannelserne med særligt fokus på Danmark og Norge.
Stinne Glasdam og Frode Fadnes Jacobsen: Gerontologi i uddannelserne med særligt fokus på Danmark og Norge.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 4 – 7

Artiklen viser, hvordan gerontologi er lavt prioriteret i uddannelser på bachelor-, diplom- og masterniveau (kandidat) i primært Danmark og Norge. Der tages udgangspunkt i et nordisk kortlægningsarbejde, som blev gennemført i 2008. Dette suppleres med danske og norske aktiviteter, som er kommet til, siden surveyen blev gennemført. Der argumenteres for, at et nyt kortlægningsarbejde er nødvendigt¸ gerne med fokus på professionsbachelor-uddannelserne.
201141
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


 

Borgersamarbejde med frie valg.
Anne Ringkjøbing: Borgersamarbejde med frie valg og tværfagligt samarbejde.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 8 – 11

En hjemmeplejegruppe i Ældre – og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har afprøvet, hvad det betyder for borgerne og medarbejderne, at et tværfagligt team giver borgerne frit valg med hensyn til, hvilken hjælp de ønsker at modtage. Projektet har afsæt i rehabiliteringstænkningen. Borgere og medarbejdere er glade for denne måde at samarbejde på, og metoden er ikke dyrere end den vanlige metode, hvor visitator tildeler hjælpen. Borgerne beder ikke om mere hjælp end nødvendigt og vælger hellere praktisk hjælp end personlig hjælp. Især ”nye” borgere afslutter selv hjælpen, når de kan klare sig selv igen. Borgerne og borgernes nære netværk bliver ligeværdige samarbejdspartnere, og medarbejderne oplever større lydhørhed over for borgerne og mere dialog og fleksibilitet i det daglige arbejde, ikke mindst pga. det tværfaglige samarbejde.
201142
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


 

Sociale risikofaktorer for funktionstab.
Charlotte Juul Nilsson: Sociale risikofaktorer for funktionstab.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 12 – 15

Artiklen baserer sig på en ph.d-undersøgelse, som viser, at der blandt danske ældre er social ulighed i udvikling af mobilitetsbegrænsninger. Svage sociale relationer er ikke forklaringen på denne ulighed, men til gengæld er den negative effekt af svage sociale relationer stærkere blandt dem, der samtidig har lav socioøkonomisk position. Det viser sig desuden, at der blandt midaldrende danskere også er social ulighed i mobilitetsbegrænsninger, mens sociale relationer ikke spiller en stor rolle. Ph.d.-projektet er udført ved Afdeling for Social Medicin, Kbh.s. Universitet. Et eksemplar af ph.d.-afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse.
201143


Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Spidsen: DGS efterspørger: Mere viden – mest handling.
Jette Thuesen og Anne Leonora Blaakilde: Spidsen: DGS efterspørger: Mere
viden – mest handling.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 16 – 17

Mange er enige om, at der er for lidt uddannelse i gerontologi på diverse uddannelser, og spørgsmålet er, hvordan man kan komme i gang med at distribuere mere viden på flere kurser, og gerne i etablerede, tværfaglige forløb, som vil kunne tiltrække studerende. Der er mange barrierer og mange muligheder for handling. Jette Thuesen er ph.d.-studerende på RUC og medlem af bestyrelsen i Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). Anne Leonora Blaakilde er postdoc ved Center for Sund Aldring Kbh.s Universitet, medlem af DGS og redaktør.
201144
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 1: Flere studerende ind i ældreområdet – Hvordan?
Rolf Bang Olsen: Nyt fra videnskaberne 1: Flere studerende ind i ældreområdet – Hvordan?
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 18

Vigtige områder for at få flere studerende ind i ældreområdet er ældrespecifik viden, viden og holdninger, samt valg af arbejde. Men der er mange barrierer. En undersøgelse viser, at studerende, som involveres i forskningsprojekter om ældre, udvikler øget motivation for senere at arbejde inden for feltet.
201145
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 2: Medikaliseret alderdom – et tveægget sværd.
Carsten Hendriksen & Mikkel Vass: Nyt fra videnskaberne 2: Medikaliseret alderdom – et tveægget sværd.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 19

Medicin er et middel, som bidrager til længere og sundere liv. Men det kan betegnes som et tveægget sværd, fordi øget medicinering også medfører en lang række problemer. Når en borger skifter fra kontakt med egen læge til hospitalsindsats og omvendt, samt ved samarbejde med kommunal sygepleje, giver det ofte problemer med at håndtere den medikamentelle behandling.
201146
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 3: Forståelser af sygdom i hjernen.
Anne-Lise Christensen: Nyt fra videnskaberne 3: Forståelser af sygdom i hjernen.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 20

Neurovidenskab og neuropsykologi kan sammen foretage analyser af strukturer i hjernen, som bidrager til vores forståelse af hjernefunktion.
201147
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Nyt fra videnskaberne 4: Internationalt Symposium i Kulturgerontologi.
Anne Leonora Blaakilde: Nyt fra videnskaberne 4: Internationalt Symposium i Kulturgerontologi.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 21

I oktober blev det syvende Internationale Symposium i Kulturgerontologi afholdt i Maastricht, Holland, med overskriften Theorizing Age: Challenging the Disciplines.
201148
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Kronik: Aldring og lykke.
Margrethe Kähler: Kronik: Aldring og lykke.            
Gerontologi – nr. 4 – årgang 2011 – side 24

Hvor længe vil vi gerne leve – og hvordan? Er alderdom en sygdom, der kan helbredes? Eller er den et vilkår, som ovenikøbet giver mening med livet? Hvis vi har oplevet alt – sorg, glæde, tristhed, glimt af lykke – alt sammen mange gange, kan vores psyke så bære at blive ved?
201149
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: