Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 4, 2002

 

De offentlige alderspensioner
Olaf Johansen: De offentlige alderspensioner.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 76 – 77

De offentlige alderspensioner bør forbedres, hvis det kan ske uden større ulempe, og det kandet fx ved at reducere pensionsordningernes høje administrationsomkostninger. Det er argumentationen i denne artikel, der giver en vurdering af fordelene for såvel lønmodtagere som arbejdsgivere ved en sammenlægning af de eksisterende alderspensionsordninger.
200241
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Danske hundredåriges helbred
Karen Andersen-Ranberg: Danske hundredåriges helbred.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 78 – 82

På Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet har man i 10 år været beskæftiget med befolkningsundersøgelser af ældre tvillinger og de aller ældste i samfundet. Artiklen handler om 100-årige danskeres helbred. Deltagerne i den danskehundredårsundersøgelse blev undersøgt i deres hjem af forfatteren og sygeplejerske Lone Vasegaard, og der blev indsamlet helbredsoplysninger fra Landspatientregisteret
200242
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Tiltag ved overgreb på ældre
Jette Ingerslev: Tiltag ved overgreb på ældre.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 82 – 84

Internationalt har der i mange år været fokus på fysiske, psykiske og sociale overgreb mod ældre. I Danmark har Lægeforeningens Gerontologiudvalg samt enkeltpersoner vist interesse for emnet, men der har ikke været officiel holdning til, hvad der kan og bør gøres, når overgreb optræder.
200243
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Reduktion af lårbenshalsbrud ved forebyggende hjemmebesøg
Lene Corydon-Petersen, Hindrik Vandeling, Christian: Reduktion af lårbenshalsbrud ved forebyggende hjemmebesøg.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 85 – 87

Forskellige modeller for forebyggende hjemmebesøg i kommunerne i Sønderjyllands Amt er analyseret i forhold til deres effekt på forekomst af lårbenshalsbrud. Det konkluderes, at den målgruppe, man kan opnå effekt hos, er ældre med nærmere identificerede resikofakturer, som interventionen målrettes i forhold til.
200244 
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Demensudredning i en geriatrisk klinik
Claus Moe, Corinna Jensen: Demensudredning i en geriatrisk klinik.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 88 – 90

Demensudredning har mange facetter. Begrebet kognitiv dysfunktion er en god indfaldsvinkel til afklaring af, om der foreligger en demenssygdom, eller om der er tale om anden sygdom. Artiklen beskriver og argumenterer for udnyttelse af geriatriens tradition for en holistisk patientopfattelse, som passer godt til løsning af de komplekse problemstillinger, patienter med demenssygdom har i form af fysisk sygdom, funktionstab og socialmedicinske problemer.

Forfatterne er Claus Moe, ph.d, afdelingslæge og Corinna Jensen som er fungerende overlæge, begge på Bispebjerg Hospital. Begge er speciallæger i geriatri og intern medicin og har gennem de seneste to år etableret Hukommelsesenheden i geriatrisk klinik Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) Bispebjerg, der skal udvikle og varetage udredning og behandling af demens.
200245
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Bekæmp konventioner i det aldrende samfund
Erik Hoffmeyer: Bekæmp konventioner i det aldrende samfund.
Gerontologi – nr. 4 – årgang 18 – side 96 – 96

De seneste års diskussioner om efterløn og pensionsordninger, ældreomsorg og sundhedstjenester, mangel på arbejdskraft, polarisering mellem yngre og ældre generationer mv. afspejler bekymringer for, hvad det aldrende samfund kan komme til at betyde for – ikke alene ældres – men for hele befolkningens velfærd og levevilkår i fremtiden.

I 2001-02 har Teknologirådet i samarbejde med Fremtidspanelet om demokrati og velfærd i det aldrende samfund, bestående af 20 politikere, afholdt fire offentlige høringer om det aldrende samfund på Christiansborg. Udformningen af høringerne har været bistået af en baggrundsgruppe bestående af bl.a. tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer. Redaktionen har bedt Erik Hoffmeyer opsummere nogle af de indsigter, projektet har givet.
200246
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Din status m.h.t. login: