Abstracts fra Tidsskriftet Gerontologi

Artikler fra tidsskrift nr. 2, 2022
 

2022, artikler i tidsskrift nr. 2, november

Velkommen til Tidsskriftet Gerontologi: 
Et temanummer om coronapandemien 

Morten H. B. Bjørner og Bernard Jeune: Et temanummer om coronapandemien.

Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 3


Coronapandemien er her stadig. Tæt på dette temanummers deadline begyndte myndighederne at tilbyde endnu en runde vacciner til alle borgere over 50 år. Men fortællingen om coronapandemien er alligevel anderledes end sidste efterår. Som en journalist på Danmarks Radio spurgte en ældre borger, som ville tage imod vaccinen igen: Gør du det, fordi du er bange for virussen, eller fordi du vil undgå at blive socialt isoleret? Siden pandemiens begyndelse har forskningen spurgt ind til det samme: Hvilke helbredsmæssige og hvilke sociale/mentale konsekvenser har coronapandemien haft?  

202221

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

Coronapandemien hos den ældre befolkning – risikofaktorer og dødelighed 
Rune Lindahl-Jacobsen, Bernard Jeune: Coronapandemien hos den ældre befolkning – risikofaktorer og dødelighed.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 4 – 8

Et af de store spørgsmål om coronapandemiens negative virkninger har været: Hvor stor en rolle spiller alderen? Her gives nogle svar. 
Den øgede risiko for indlæggelse og
død af COVID-19 hos den ældre del af befolkningen kan enten skyldes alderen i sig selv eller en øget forekomst
af komorbiditet og skrøbelighed med stigende alder. Vi dokumenterer i denne artikel, at den med alderen stigende komorbiditet er den væsentligste faktor, mens alder i sig selv kun spiller en mindre rolle. Blandt de allerældste var der en betydelig overdødelighed, men på trods af det overlevede en del af de allerældste smitte med COVID-19, endda også blandt dem, der var over 100 år. 
202222
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Uden hverdagens møder
 – men med tid til at puste ud
Signe Louise Yndigegn: Uden hverdagens møder
 – men med tid til at puste ud.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 9 – 12

Nedlukningen af samfundet og risikoen for at blive smittet pga. COVID-19 pandemien betød, at mange ældre borgere blev socialt isolerede i store dele af 2020-2021. Men hvordan oplevede de ældre borgere selv den tvungne isolation og fysisk distancering? Artiklen baserer sig
på et forskningsprojekt, der i 2020-2021 gennemførte interviews med 20 alene-boende ældre borgere omkring deres hverdag under nedlukningen, oplevelsen af social isolation samt deres brug af digitale teknologier før og under nedlukningen. Historierne fra interviewene blandt ældre borgere giver et komplekst billede af deres oplevelse og kreativitet i forhold til at opretholde en hverdag under pande- mien. Derudover bidrager historierne til en mere nuanceret forståelse af spørgsmålet om, hvad socialitet er og kan være. 
Projektet er støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn. 
202223

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


Coronafortællinger fra blokken – en vej til vedkommende sundhedskommunikation  
Catharina Thiel Sandholdt, Mette Jeppesen, Rikke Lund: Coronafortællinger fra blokken – en vej til vedkommende sundhedskommunikation.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 13 – 17

Under coronapandemien har sundhedsmyndighederne oplevet udfordringer med at ’nå’ ældre borgere med ikke-vestlig baggrund. Via interviews og visuelle fortællinger har vi skabt viden om denne befolkningsgruppe og vil dele historien om, hvordan ældre borgere med ikke-vestlig baggrund, bosiddende i et alment boligområde, oplevede coronanedlukningen i foråret 2020. De visuelle fortællinger viser, hvordan de ældre støttede op om den officielle smittehåndteringsstrategi, gjorde deres bedste for at håndtere isolationen, og hvordan bekymringer for især familie i hjemlandet gjorde nedlukningen særlig smertefuld. Vores undersøgelse understreger, at der er behov for sundhedskommunikation udviklet særligt til, og med, denne målgruppe, og gerne med brug af visuelle greb for at håndtere sproglige og kulturelle barrierer. 
Projektet er finansieret af Nordea Fonden, Velliv Foreningen og Dansk Gerontologisk Selskab.

 

Corona bliver også historie en dag 
 
Medicinsk Museion: Corona bliver også historie en dag. 
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 18 – 19

Udstilling på Medicinsk Museion i København, som åbnede den 12. juni, 2021, er netop blevet forlænget til og med august 2024. Vi indsamler stadig genstande fra epidemiens medicinske fronter – fra eksempelvis hospitaler, lægepraksisser og forskningscentre. Så hvis dette tidsskrifts læsere har en genstand, som fortæller om coronaepidemien i Danmark, så kontakt os gerne via vores hjemmeside: 
https://www.museion.ku.dk/indsamling-corona-epidemien/ 
202225
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil


”Jeg vil ikke leve på en ø!”
Louise Scheel Thomasen: ”Jeg vil ikke leve på en ø!”
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 20 – 23

Et indblik i ældre menneskers bestræbelser på at opretholde et socialt liv under coronapandemien. 
På baggrund af en interviewundersøgelse blandt 22 ældre mennesker i Danmark undersøger artiklen, hvordan restriktioner og nedlukninger har spillet ind i hverdagen for disse ældre under coronapandemien. Med en hverdagslivsteoretisk tilgang sættes fokus på ældre menneskers bestræbelser på at opretholde et meningsfuldt socialt liv, når betingelserne for dette ændrer sig radikalt. Sociale og helbredsmæssige hensyn balanceres, og ikke sjældent vejer de sociale tungest. Selvom det lykkedes for mange at opretholde en form for socialt liv under pandemien, kan oplevelsen af mening og kontinuitet også blive udfordret over tid, og der kan opstå skred i hverdagens selvfølgelighed. 
Artiklen er skrevet på baggrund af et forskningsprojekt udført af forfatteren i regi af Avanti Consulting i samarbejde med Pernille Tufte, Tufte Research. Undersøgelsen er gennemført med midler fra Fonden Ensomme Gamles Værn.
202226

Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 
Ændringer i ældre europæeres mentale helbred under COVID-19 
Christian Wester, Tine Bovil, Lasse Lybecker Scheel-Hincke, Linda Juel Ahrenfeldt, Sören Möller, Karen Andersen-Ranberg: Ændringer i ældre europæeres mentale helbred under COVID-19.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 24 – 27
 
Pandemien har påvirket mange ældre menneskers mentale helbred, men måske ikke så entydigt eller i så høj grad som først antaget? 
For at begrænse COVID-19-pandemien gennemførte de Europæiske lande
en række restriktioner i borgernes sociale aktiviteter. Tværsnitsundersøgelser viste, at dette førte til øget ensomhed og depressive symptomer. Forløbsundersøgelsen SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) viser dog noget andet, når man sammenligner mentale helbredssymptomer før og under COVID-19-pandemien. SHARE data viser, at færre 50+-årige havde depressive symptomer og søvnproblemer under pandemien end før, mens lidt flere følte sig ensomme, især blandt dem med et stort socialt netværk, og dem, der boede i lande med de hårdeste restriktioner. Samlet set viser studiet, at COVID-19-restriktionerne ikke har haft negative konsekvenser på 50+-årige europæeres mentale helbred. Resultaterne er tidligere publiceret i Wester et al. (2022). 
202227
 

Mental sundhed og kronisk sygdom under COVID-19 
Alina Aiesha Khan, Amy Clotworthy: Mental sundhed og kronisk sygdom under COVID-19.
Gerontologi – nr. 2 – årgang 38 – side 28 – 31
 
International forskning peger på en stigning i mentale sundhedsproblemer relateret til COVID-19-pandemien, især blandt mennesker i alderen 65+ år, der lever med kronisk sygdom. Dette vækker bekymring, da psykiske problemer i forvejen er udbredte i denne befolkningsgruppe og kan forværre kroniske tilstande. I denne artikel belyser vi, hvordan den første fase af COVID-19-pandemien i 2020 påvirkede den mentale sundhed hos ældre mennesker med kronisk sygdom i Danmark. Her tydeliggøres vigtigheden af psykologisk støtte og regelmæssig kontakt med sundhedssektoren, da dette kan reducere den psykiske byrde forbundet med pandemien. Som forberedelse til en fremtidig pandemi eller anden krise, efterlyser vi en national strategi, som kan fremme mental sundhed hos ældre mennesker med kronisk sygdom under en pandemi.
202228
 


Aldringsforskning i Danmark?
Jette Thuesen: Aldringsforskning i Danmark?
Gerontologi – nr. 2 – årgang – side 32

Findes der aldringsforskning i Danmark? 
Ja, selvfølgelig, men den kunne vist godt blive mere synlig.
202229
Læs hele artiklen på skærmen eller download som pdf-fil

 

Din status m.h.t. login: